REGULAMIN NEWSLETTERA OD DNIA 10.08.2023 R.

§1

 

Niniejszy regulamin usługi Newsletter DIAGNOSTYKI „Ze zdrowiem on-line” zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Diagnostyka Spółka akcyjna z siedzibą: 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918455, NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975, dalej  „Diagnostyka”.

 

§2

Usługa Newslettera DIAGNOSTYKI ”Ze zdrowiem on-line” polega na przesyłaniu przez Diagnostykę  na podany przez użytkownika adres e-mail  informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych.

 

§3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 

§4

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która zawrze umowę z Diagnostyką w następujący sposób:
a)   na stronie  diag.pl oraz innych stronach znajdujących się na subdomenach diag.pl i diagnostyka.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, imię, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Na podany przez użytkownika adres e-mail Diagnostyka wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazany link do treści Regulaminu oraz następujące zgody:

 • Akceptuję Regulamin;
 • Potwierdzam podany adres e-mail;

Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter i akceptację powyższych zgód.

b) na stronie nowagenetyka.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, imię, a następnie kliknie przycisk „Przejdź dalej”. Na podany przez użytkownika adres e-mail Diagnostyka wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazany link do treści Regulaminu oraz następujące zgody:
Akceptuję Regulamin;
• Potwierdzam podany adres e-mail;
Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter i akceptację powyższych zgód.

c)  stronie https://wyniki.diag.plpo uzyskaniu dostępu do Konta Stałego Klienta, zgodnie z Regulaminem Wyniki on-line,  w części „Moje dane” dotyczącej Newslettera, kliknie przycisk „Zapisuję się do Newslettera i akceptuję jego Regulamin”

d)  stronie https://wyniki.diag.plpo uzyskaniu dostępu do Konta Stałego Klienta, zgodnie z Regulaminem Wyniki on-line,  w części „Usługa Powiadomienie o wynikach badań” w trakcie aktywacji Usługi powiadomienie o wynika badań zgodnie z Regulaminem https://diag.pl/pacjent/regulamin-swiadczenia-uslugi-powiadomienie-o-wynikach-badan-od-dnia-07-kwietnia-2021/ kliknie check box „Zapisuję się do Newslettera i akceptuję jego Regulamin”

W przypadku wskazanym w pkt b i c  zaznaczenie w/w check boxa oznacza zawarcie umowy na korzystanie z usługi Newsletter, z zastrzeżeniem  że jeżeli  Użytkownik nie podał adresu e-mail w trakcie procesu Uwierzytelniania przewidzianego w Regulaminie Wyniki on-line, po zaznaczeniu check boxa”, dodatkowo musi podać i zweryfikować adres e-mail. Weryfikacja polega na wpisaniu kodu otrzymanego w wiadomości e-mail w pole „Kod weryfikacyjny”.

 

§5

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera oznacza:

a) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez Diagnostykę w celu otrzymywania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych;
b) wyrażenie zgody na otrzymywanie od Diagnostyki drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych,  na podany zgodnie adres e-mail;

 

§6

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania usługi Newslettera, należy:
a)    posiadać komputer połączony z siecią Internet;
b)    posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów; hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
c)     posiadać adres e-mail.

 

§7

 1.  Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
  2.    Osoba która dokonała zawarła umowę o świadczenie usługi Newslettera w sposób wskazany w § 4 lit a może wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez klikniecie w link „wypisz się z Newslettera, który znajduje się w treści informacji rozsyłanych w ramach świadczonej usługi Newslettera lub poprzez wysłanie maila na adres dane.marketing@diag.pl
  3.    Osoba która dokonała zawarła umowę o świadczenie usługi Newslettera wskazany w § 4 lit b i c może wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez kliknięcie w przycisk „Wypisz się” w części „Moje dane”, o której mowa w § 4 lit b) i lit c), a następnie potwierdzenie „Wypisz się z Newslettera”.

 

§8

 1.  Administratorem danych osobowych jest Diagnostyka S.A. ( KRS nr 0000918455) ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych w celu nadzorowania przestrzegania przepisów ochrony danych. W celu kontaktu z nim udostępnia się formularz kontaktowy pod adresem: https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia korzystania z usługi newsletter.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany w celu przesyłania zindywidualizowanych informacji dot. profilaktyki zdrowotnej, akcji profilaktycznych i pakietów badań. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/, posiada również prawo do zawiadomienia organu nadzorczego jeśli przetwarzanie jego danych osobowych będzie niezgodne z prawem.
 5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W przypadku odwołania zgody dane osobowe zostaną usunięte.
 6. Każdy użytkownik ma prawo cofnięcia udzielonej zgody poprzez:
  a)    Klikniecie w link znajdujący się w wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera wypisz się z usługi;
  b)    Zalogowania się do CSW zgodnie z § 4 lit b) powyżej, klikniecie „Wypisz się”, a następnie potwierdzenie „Wypisz się z Newslettera”.
 7.  Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Newslettera.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do bycia zapomnianym. 
 10. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony danych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§9

 1.  Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy https://diag.pl/pacjent/kontakt/uwagi-i-sugestie/
 2.  Reklamacja zostanie rozpatrzona  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§10

 1.  Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 2. DIAGNOSTYKA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
  b) zmiany możliwości technicznych; oraz
  c) zmiany przepisów prawa;
  w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Diagnostyka usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
 3. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.