Komunikat o zmianie regulaminu e-Sklepu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 12 Regulaminu z dnia 15.07.2021 r. dot. zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych informujemy, że z dniem 03.12.2021 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

 • § 1 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

E-Pakiet Badań – grupy Badań Laboratoryjnych/Badania Laboratoryjne albo grupy Badań Laboratoryjnych/Badania Laboratoryjne wraz z Konsultacją w/w badań, wskazane na stronie diag.pl/sklep, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (z zastrzeżeniem, że w Placówkach zlokalizowanych w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Jeleniej Górze, Kaliszu, Częstochowie, Siedlcach, Opolu, Tarnowie, Szprotawie w miejsce badania Morfologia krwi (pełna) jest wykonywane badanie Morfologia krwi (podstawowa) lub Badania Wysyłkowe.

 • § 1 pkt 6 zostaje wykreślony
 • § 1 pkt 15 lit b) otrzymuje następujące brzmienie:

b) Badanie wysyłkowe niemedyczne – usługę wykonaną przez Usługodawcę, nie w ramach prowadzonego przez Usługodawcę podmiotu leczniczego lub podwykonawcę wskazane na stronie diag.pl/sklep

 • Do § 3 zostaną dodane następujące zapisy:

2. Usługodawca dołoży należytych starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu:

– ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy;

– z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu, jak również za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie wywołane.

5. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

 a) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec; chyba że problemy w funkcjonowaniu usługi wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób za pośrednictwem lub przy pomocy których Usługodawca wykonuje swoje zobowiązania wobec Użytkowników;

b) następstwa korzystania z Serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

c) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, przy czym Usługodawca ponosić będzie odpowiedzialność, jeżeli okoliczności te wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób, za pośrednictwem lub przy pomocy których Usługodawca wykonuje swoje zobowiązania wobec Użytkownika.

 • § 5 pkt 1 lit c) otrzymuje następujące brzmienie:

c) Użytkownik wybiera:
– interesujący go E-Pakiet Badań Usługę Konsultacji w Serwisie;
– interesującą go Placówkę i wybiera w wybranej Placówce dostępne pojedyncze Badania Laboratoryjne,
– interesujące do Badania Wysyłkowe

(po skompletowaniu zamówienia, Użytkownik ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”);

 • § 5 pkt 2 lit a) otrzymuje następujące brzmienie:
 • Użytkownik wybiera:
  – interesujący go E-Pakiet Badań/ Usługę Konsultacji w Serwisie;
 • – interesującą go Placówkę i wybiera w wybranej Placówce dostępne pojedyncze Badania Laboratoryjne,
  – interesujące go Badania Wysyłkowe
 • § 6 pkt 2 lit a) otrzymuje następujące brzmienie:

Osoba zainteresowana może otrzymać, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) fakturę na transfer voucherów, na wartość ceny za E-Pakiet Badań, usługę Konsultacji lub pojedyncze Badanie, Badanie wysyłkowe:

–  podając dane nabywcy, na którego ma być wystawiona faktura w formularzu znajdującym się na stronie: https://diag.pl/sklep/kontakt-faktura/

– zaznaczając odpowiedni check box i podając dane nabywcy, w trakcie składania zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

 • § 7 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Okaziciel Vouchera ma prawo zrealizować badania laboratoryjne objęte Voucherem, w ciągu 90 dni od zawarcia umowy zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu. W razie wskazania przez Użytkownika danych osoby uprawnionej do wykonania usług (badań) objętych Voucherem, osoba wskazana zgodnie z § 5 ust 1 lit g lub ust 2 lit g ma prawo zrealizować badania laboratoryjne objęte Voucherem, w ciągu 90 dni od zawarcia umowy zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu. Po upływie 90 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku nie wykonania powyższych badań, Voucher traci ważność, co oznacza, że okaziciel Vouchera nie otrzyma zwrotu uiszczonej ceny, a w/w badania nie będą zrealizowane na podstawie powyższego Vouchera. W razie braku możliwości wykonania badań w powyższym terminie, Użytkownik przed upływem powyższego terminu, może zwrócić się do Usługodawcy na adres mailowy esklep@diag.pl o przedłużenie terminu ważności Vouchera.

 • Do § 11 zostanie dodany następujący zapis:

9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany w celu przesyłania zindywidualizowanych informacji dot. profilaktyki zdrowotnej, akcji profilaktycznych i pakietów badań. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/, posiada również prawo do zawiadomienia organu nadzorczego jeśli przetwarzanie jego danych osobowych będzie niezgodne z prawem.