Molekularna diagnostyka alergii ALEX – alergologiczny test najnowszej generacji

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

ALEX2 – alergologiczny test najnowszej generacji
Diagnostyka molekularna alergii
Równoczesne oznaczenie 296 parametrów pomocnych w diagnostyce alergii:
295 rodzaje specyficznych przeciwciał IgE + IgE całkowita

KIERUNKOWANIE – RACJONALIZACJA – RADYKALNE SKRÓCENIE
algorytmu postępowania diagnostycznego alergii zgodnie z postulatami
MEDYCYNY SPERSONALIZOWANEJ

ALEX2 – umożliwia równoczesny, ilościowy pomiar stężenia IgE specyficznych dla 178 molekularnych składników alergenów i 117 pełnych ekstraktów alergenowych z eliminacją wpływu CCD
multiplexowego badania w formacie nanomacierzy

ALEX2 – jest multiplexowym testem wykorzystującym nanotechnologię,  urzeczywistniającym rekomendowaną przez Europejską Akademię Alergologii i Immunologii Klinicznej w 2016 ideę odwrócenia dotychczasowego algorytmu diagnostycznego w postaci strategii
Bottom up – od ogółu do szczegółu

W algorytmie Bottom up diagnostyka rozpoczynana jest od identyfikacji przeciwciał IgE specyficznych dla możliwie jak najszerszego spektrum alergenów pełnych i co najważniejsze, ich składników molekularnych. Identyfikacja antygenowo swoistych IgE – przeciwciał odpowiedzialnych za objawy uczulenia ukierunkowuje: dalsze postępowanie diagnostyczne, dobór terapii, profilaktykę i monitorowanie leczenia.

Wykonanie testu ALEX2 pozwala na całkowitą eliminację testów skórnych.
W przypadku gdy przeprowadzenie testów skórnych uznane zostanie za niezbędne, ALEX2 pozwala na redukcję liczby alergenów wybranych do badania i dostarcza danych niezbędnych dla prawidłowej i pełnej interpretacji testu skórnego.
Wykonanie testu ALEX2 umożliwia jednocześnie:

  • Określenie profilu uczulenia ze wskazaniem molekularnych składników alergenów stanowiących prawdziwe przyczyny alergii, po  eliminacji wpływu na wynik przeciwciał IgE reagujących z CCD
  • Wskazanie możliwych alergicznych reakcji krzyżowych ze składnikami molekularnymi innych alergenów, z określeniem obrazu klinicznego reakcji: charakteru objawów (miejscowe, uogólnione), ciężkości i  zagrożenia dla życia
  • Sformułowanie zaleceń pozwalających na zahamowanie rozwoju i eliminację objawów uczulenia pierwotnego oraz ograniczanie objawów powodowanych reaktywnością krzyżową specyficznych IgE, m.in. w zespołach uczuleń na alergeny oddechowe i pokarmowe; wskazywanie alergenów pokarmowych i oddechowych zawierających wspólne uczulające komponenty molekularne, tzw. homologii
  • W przypadku alergii pokarmowych, formułowanie zaleceń pozwalających na hamowanie rozwoju i objawów uczulenia pierwotnego i reaktywności krzyżowej przez wskazanie odpowiedniej obróbki termicznej żywności (gotowanie, pieczenie)
  • Monitorowanie rozwoju tolerancji na uczulające alergeny
  • Ustalenie zasadności zastosowania swoistej immunoterapii (odczulania) skutecznej jedynie w przypadku uczuleń powodowanych przez tzw. alergeny główne

Badanie może być wykonywane niezależnie od stanu klinicznego i aktualnych objawów. Nie wymaga przygotowania pacjenta, przerwania stosowanej terapii alergii, uwzględniania pory roku w przypadku alergii sezonowych!
Jedyny dyskomfort wiążący się z badaniem polega na rutynowym pobraniu próbki krwi.
ALEX2 zasada działania: test immunochemiczny, multiplex w formacie nanomacierzy.
Ekstrakty alergenów (alergeny pełne) i molekularne składniki alergenów są sprzęgane z nanocząsteczkami tworzącymi tzw. fazę stałą przy zastosowaniu technik sprzęgania dostosowanych do ich charakteru chemicznego. Opłaszczone alergenami nanocząsteczki są nanoszone na warstwę podłoża tworząc uporządkowany układ mikrokropek, z których każda zawiera nanocząstki opłaszczone innym alergenem. W pierwszym, swoistym, etapie testu, IgE z badanej próbki surowicy wiążą się swoiście z unieruchomionymi na nanocząstkach alergenami. W kolejnym, wskaźnikowym, etapie testu dochodzi do wyzwolenia reakcji barwnej, której natężenie jest proporcjonalne do ilości przeciwciała IgE unieruchomionych na nanocząsteczkach poszczególnych kropek. Obraz kropek przetwarzany jest za pomocą Image Xplorer, a wyniki analizowane przez program MADx Raptor Software wyrażane są w jednostkach IgE kUA/l dla IgE swoistej i kU/l  dla całkowitej IgE.

ALEX2 – skład

Panel alergenów molekularnych – ALEX2 w e-Sklepie

POBIERZ ulotkę Panel alergenów molekularnych (296 komponent) – ALEX2