REGULAMIN AKCJI PROFILAKTYCZNEJ – BEZPIECZNE SPOTKANIE

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Bezpieczne spotkanie” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu urządzającego Kampanię.

2.1 Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł.
numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem www.diag.pl/sklep.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;

Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;

Okres Akcji – okres od dnia 13.12.2021 od godziny 12.00.01 do dnia 09.01.2022 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Kampanii.

5.1

W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

  1. a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
  2. b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  3. c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu SPOTKANIE20 może nabyć zgodnie z Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-15-07-2021-r-zawierania-droge-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/e-Pakiet SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR za kwotę 279,20 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 20/100), e-Pakiet Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy za kwotę 104 zł (słownie: sto cztery złote), e-Pakiet Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test ilościowy za kwotę 104 zł (słownie: sto cztery złote). 

5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.2. Uczestnik może odebrać wyniki badań elektronicznie przez e-Sklep zgodnie z regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-03-12-2021-r-zawierania-droge-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 03.12.2021r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.