REGULAMIN AKCJI PROFILAKTYCZNEJ - ŚWIATOWY DZIEŃ RAKA 2024

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Światowy Dzień Raka 2024” (dalej „Akcja”)

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem www.diag.pl/sklep.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

a) Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
b) Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
c) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
d) Okres Akcji – okres od dnia 01.02.2024 od godziny 00.00.01 do dnia 09.02.2024 do godziny 23.59.59;
e) E-Pakiet badań– grupy Badań Laboratoryjnych albo grupy Badań Laboratoryjnych wraz z Konsultacją w/w badań, wskazane na stronach: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-pakiet-brca1-brca2/, https://diag.pl/sklep/pakiety/cytologia-cienkowarstwowa-lbc-oraz-hpv-14-genotypow-wysokiego-ryzyka-onkogennego-badanie-dla-kobiet/, https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-onkologiczny-damski/, https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-onkologiczny-meski/, https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-nowotwory-u-kobiet-panel-podstawowy-badania-genetyczne/, https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-nowotwory-u-mezczyzn-panel-podstawowy-badania-genetyczne/, https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-nowotwory-u-kobiet-panel-rozszerzony-badania-genetyczne/, https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-nowotwory-u-mezczyzn-panel-rozszerzony-badania-genetyczne/, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze lub Badania Wysyłkowe.

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,

b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,

c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu PROFILAKTYKA2024 może nabyć zgodnie z Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/, e-Pakiet rak piersi i/lub jajnika (BRCA1, BRCA2) – badania genetyczne w cenie 403,75 zł (słownie: czterysta trzy 75/100), e-Pakiet cytologia cienkowarstwowa LBC + HPV 14 genotypów wysokiego ryzyka onkogennego, badanie dla kobiet w cenie 245,65 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć 65/100), e-Pakiet onkologiczny damski w cenie 162,35 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa 35/100), e-Pakiet onkologiczny męski w cenie 151,30 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden 30/100), e-Pakiet nowotwory u kobiet, podstawowy – badania genetyczne w cenie 934,15 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery 15/100), e-Pakiet nowotwory u mężczyzn, podstawowy – badania genetyczne w cenie 934,15 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery 15/100), e-Pakiet nowotwory u kobiet, rozszerzony – badania genetyczne w cenie 1299,65 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 65/100), e-Pakiet nowotwory u mężczyzn, rozszerzony – badania genetyczne w cenie 1299,65 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 65/100).

5.3. W ramach Akcji nie mają zastosowania inne zniżki w tym zniżki w ramach Karty Stałego Klienta.

5.4. Uczestnik może odebrać wyniki badań elektronicznie przez e-Sklep zgodnie z regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 10.08.2023 r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.