REGULAMIN REGIONALNEJ AKCJI PROFILAKTYCZNEJ - LUBOŃ, UL. ARMII POZNAŃ 33

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Regionalna akcja profilaktyczna – Luboń, ul. Armii Poznań 33” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu urządzającego Kampanię.

2.1 Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł.

numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem www.diag.pl/sklep.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
  • Okres Akcji – okres od dnia 22.11.2022 od godziny 08.00.00 do dnia 31.12.2022 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Kampanii.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
  2. ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  3. spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu określonego kodu może nabyć w serwisie zgodnie z Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-08-11-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/ wybrane badania w obniżonych cenach: morfologię krwi (https://diag.pl/sklep/badania/morfologia-krwi-pelna/) w cenie 5 zł z kodem LLB5,  PSA całkowity (https://diag.pl/sklep/badania/psa-calkowity/) w cenie 25 zł z kodem LLB25, TSH (https://diag.pl/sklep/badania/tsh/) w cenie 15 zł z kodem LLB15, witamina D metabolit 25(OH) (https://diag.pl/sklep/badania/witamina-d-metabolit-25oh/) w cenie 55 zł z kodem LLB55.

5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.4. Uczestnik może odebrać wyniki badań elektronicznie przez e-Sklep zgodnie z Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-08-11-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 09.10.2020r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.