REGULAMIN AKCJI PROFILAKTYCZNEJ - WEJDŹ W NOWY ROK W DOBREJ FORMIE

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Wejdź w Nowy Rok w dobrej formie” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu urządzającego Kampanię.

2.1 Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł.
numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem www.diag.pl/sklep.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;

Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;

Okres Akcji – okres od dnia 3.01.2023 od godziny 08.00.01 do dnia 31.01.2023 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Kampanii.

5.1

W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

  1. a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
  2. b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  3. c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu SPORT20 może nabyć zgodnie z Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-08-11-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/ e-Pakiet sportowy na start – dziecko w cenie 28 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych), e-Pakiet sportowy na start – podstawowy w cenie 207,20 zł (słownie: dwieście siedem złotych 20/100), e-Pakiet sportowy na start – rozszerzony w cenie 463,20 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy złote 20/100), e-Pakiet sportowy na start – po 60-tce w cenie 639,20 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć złotych 20/100), e-Pakiet sportowy – trening cardio w cenie 159,20 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 20/100), e-Pakiet sportowy – trening siłowy lub interwałowy w cenie 103,20 zł (słownie: sto trzy złote 20/100), e-Pakiet sportowy dla kobiet – względny niedobór energii w sporcie (RED-S) w cenie 335,20 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć złotych 20/100), e-Pakiet sportowy dla mężczyzn – względny niedobór energii w sporcie (RED-S) w cenie 255,20 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 20/100).

W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu SPORT15 może nabyć zgodnie z Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-08-11-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/ e-Pakiet fit&active maximum w cenie 653,65 zł, (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy złote 65/100), e-Pakiet fit&active medium w cenie 395,25 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 25/100), e-Pakiet fit&active minimum w cenie 167,45 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych 45/100).

5.3. Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.4. Uczestnik może odebrać wyniki badań elektronicznie przez e-Sklep zgodnie z regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: : https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-08-11-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 08.11.2022r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.