Borelioza – test LymeDetect (odp. humoralna i komórkowa)

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Laboratoryjna diagnostyka infekcji obejmuje bezpośrednie wykrycie patogenu w różnych materiałach biologicznych oraz metody pośrednie, oceniające swoistą odpowiedź immunologiczną badanego na dany patogen. W większości są to badania wykrywające swoiste przeciwciała. W ostatnich latach rozwijają się jednak możliwości oceny drugiego ramienia odporności nabytej – swoistej odpowiedzi komórkowej. Ten typ odpowiedzi ma szczególne znaczenie we wczesnej diagnostyce boreliozy, zwłaszcza u pacjentów, u których nie występuje typowa postać rumienia wędrującego. Wykazano bowiem, że silna odpowiedź cytokinowa limfocytów T, zaktywowanych przez kontakt z patogenem, jest wykrywalna wcześniej niż obecność przeciwciał, już w okresie okienka serologicznego.

Nowy test w ofercie DIAGNOSTYKI

3742 Borelioza – test LymeDetect (odp. humoralna i komórkowa)

Dzięki łącznej ocenie swoistej odpowiedzi humoralnej i komórkowej na infekcję Borrelia burgdorferi sensu lato (w tym szczepy Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii), pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie diagnostyki boreliozy u pacjentów z podejrzeniem tej choroby.

Badanie obejmuje:

  • Wykrycie przeciwciał w klasie IgM, metodą CLIA
  • Wykrycie przeciwciał w  klasie IgG, metodą CLIA
  • Oznaczenie stężenia interferonu gamma, metodą CLIA.

Uwalnianie interferonu gamma (IFN-γ) przez limfocyty krwi obwodowej w odpowiedzi na swoistą stymulację antygenami swoistymi dla Borrelia, jest wykładnikiem odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego. W omawianym teście stosuje się inkubację krwi pacjenta w 3 probówkach opatentowanego systemu QuantiFERON®:

  • Probówka Nil – bez czynników stymulujących, pomiar IFN-γ w osoczu krwi inkubowanej w tej probówce służy ocenie wyjściowego pobudzenia komórek pacjenta, niezwiązanego ze swoistą stymulacją antygenami patogenu
  • Probówka Mitogen – zawiera mitogen PHA, służy weryfikacji zdolności limfocytów pacjenta do odpowiedzi efektorowej na stymulację nieswoistą (statusu odpornościowego pacjenta)
  • Probówka Lyme – właściwa ocena wydzielania IFN-γ w odpowiedzi na swoistą stymulację mieszaniną antygenów Borrelia

Algorytmy opracowane przez firmę produkującą zestaw testowy (DiaSorin SpA, Saluggia, Włochy) pozwalają na interpretację wyników pacjenta uzyskanych w próbkach stymulowanych swoistym antygenem w kontekście oznaczeń kontrolnych.

Jak dowiodły wieloośrodkowe badania (w tym w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UM Białystok), zastosowanie testu LymeDetect zwiększa czułość laboratoryjnej diagnostyki boreliozy, szczególnie w pierwszych 21 dniach jej trwania.

Wyniki wspomnianego badania zostały zaprezentowane w lipcu br. na Kongresie ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases). Wykazano, że zastosowanie testu LymeDetect (łącznie wykrywającego przeciwciała i odpowiedź komórkową) zwiększa czułość diagnostyki laboratoryjnej boreliozy w pierwszych 21 dniach jej trwania do 73,5%, w porównaniu do 48,5% przy zastosowaniu standardowego 2-stopniowego algorytmu. Istotną informacją jest również to, że na tym najwcześniejszym etapie infekcji odsetek pacjentów, u których nie wykryto przeciwciał, natomiast wykazano swoistą odpowiedź komórkową, był bliski 20%.

Po 21. dniu od zakażenia czułość LymeDetect również znacznie przewyższa czułość postępowania standardowego – o 23% w 3-6 tygodniu infekcji i o 12% powyżej 6. tygodnia. Jednocześnie swoistość diagnostyczna testu wynosi 100%, czyli wszystkie wyniki uzyskane w badaniach osób zdrowych były ujemne.

Podsumowując przedstawiamy ofertę badań laboratoryjnych stosowanych w diagnostyce boreliozy, wraz z ich zastosowaniem.

3742Borelioza – test LymeDetect (odp. humoralna i komórkowa)Wczesna borelioza
430Borelioza IgGTesty przesiewowe w standardowym algorytmie diagnostycznym
431Borelioza IgMTesty przesiewowe w standardowym algorytmie diagnostycznym
432Borelioza IgG met. Western BlotTesty potwierdzenia w standardowym algorytmie diagnostycznym
433Borelioza IgM met. Western BlotTesty potwierdzenia w standardowym algorytmie diagnostycznym
916Borelioza IgG w PMRDiagnostyka neuroboreliozy
917Borelioza IgM w PMRDiagnostyka neuroboreliozy
3103Borelioza, IgG w surowicy i PMR, met. Western BlotDiagnostyka neuroboreliozy
3104Borelioza, IgM w surowicy i PMR, met. Western BlotDiagnostyka neuroboreliozy


Wybrane piśmiennictwo:

  • Callister et al. Detection of IFN-gamma Secretion by T Cells Collected Before and After Successful Treatment of Early Lyme Disease. Clin Infect Dis. 2016;62(10):1235-41.
  • Branda et al. 2021. Laboratory diagnosis of Lyme borreliosis. Clin Microbiol Rev 34:e00018-19
  • Grassi et al. LIAISON® LymeDetect®: a new solution for the early diagnosis of Lyme Borreliosis. ECCMID 2021, poster nr 1445