REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Akcja na Nowy Rok 2024”

 

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Akcja na Nowy Rok 2024” (dalej „Akcja”)

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem www.diag.pl/sklep.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,

b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,

c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu TRENING20 może nabyć zgodnie z Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/, e-Pakiet sportowy na start – podstawowy w cenie 212 zł (słownie: dwieście dwanaście), e-Pakiet sportowy na start – rozszerzony w cenie 479,2 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć 20/100), e-Pakiet sportowy na start – po 60-tce w cenie 639,2 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć 20/100), e-Pakiet sportowy – trening cardio w cenie 159,2 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć 20/100), e-Pakiet dla każdego (maksimum) z konsultacją w cenie 238,4 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem 40/100), e-Pakiet sportowy – trening siłowy lub interwałowy w cenie 159,2 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć 20/100), e-Pakiet sportowy dla kobiet – względny niedobór energii w sporcie (RED-S) w cenie 335,2 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć 20/100), e-Pakiet sportowy dla mężczyzn – względny niedobór energii w sporcie (RED-S) w cenie 255,2 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć 20/100), e-Pakiet fit & active maximum w cenie 615,2 zł (słownie: sześćset piętnaście 20/100), e-Pakiet fit & active maximum z konsultacją w cenie 662,4zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa 40/100), e-Pakiet fit & active medium w cenie 372 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa), e-Pakiet fit & active medium z konsultacją w cenie 419,2 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście 20/100), e-Pakiet fit & active minimum w cenie 157,6 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem 60/100), e-Pakiet fit & active minimum z konsultacją w cenie 204,8 zł (słownie: dwieście cztery 80/100).

5.3. W ramach Akcji nie mają zastosowania inne zniżki w tym zniżki w ramach Karty Stałego Klienta.

5.4. Uczestnik może odebrać wyniki badań elektronicznie przez e-Sklep zgodnie z regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 10.08.2023 r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.