10 czerwca 2022 - Przeczytasz w 5 min

Alergia na sierść zwierząt – jak ją zdiagnozować?

Alergia na sierść zwierząt  jest istotnym zagadnieniem dla lekarzy i problemem dla chorych, niekiedy zmuszonych  wprost do ograniczania kontaktu z ukochanym czworonogiem lub rezygnacji ze szlachetnego hobby – koniarstwa. Wyzwanie jest poważne, gdyż uczulenie na sierść zwierząt może się przerodzić w chroniczny alergiczny nieżyt nosa lub rozwinąć w astmę.

uczulenie na sierść

Uczulenie na sierść psów, kotów i koni

Tekst ogranicza się do najpopularniejszych domowych czworonogów: psów i kotów oraz towarzysza wyczynów sportowych, konia, z zastrzeżeniem, że uczulenie na tego ostatniego może mieć charakter choroby zawodowej pracowników stadnin, czy, obecnie rzadziej, rolników. W swojej istocie opisywane zagadnienia dotyczą również innych zwierząt posiadających sierść.

Częstość uczulenia na alergeny psa, kota i konia jest dość precyzyjnie określona. Uczulenie na psa wśród dzieci niemieckich sięga 7%-9,7%; na kota 7,0%-8,1%; konia 3,5%-4,4%. W badaniach skandynawskich wykazano, że częstość uczulenia kilkakrotnie wzrasta z wiekiem, a uczulenie na kota jest częstsze w regionach chłodniejszych, w których zwierzęta częściej przebywają w domu.

Sierść – niejedyne źródło alergenów

Termin: uczulenie na sierść jest nieprecyzyjne. Sierść stanowi jedynie rodzaj rusztowania, na którym przejściowo gromadzą się alergeny – uczulające cząstki lub związki: złuszczony naskórek posiadający swoje własne alergeny, a równocześnie nośnik innych alergenów (np. śliny);  wydzieliny zwierzęcia: ślina, łzy, łój, pot oraz wydaliny, np. mocz.

Wszystkie te alergeny po wysuszeniu mogą być przenoszone drogą powietrzną, przez bezpośredni dotyk lub przez nośniki, jak ubranie, pościel, buty.  Do organizmu człowieka wnikają głównie drogą oddechową.

Alergia na sierść gdzie najczęściej dochodzi do kontaktu z alergenami?

Alergeny psów i kotów w największej koncentracji występują w mieszkaniach, w których przebywają – w Europie odsetek mieszkań z czworonożnymi lokatorami dochodzi do 60%. Dzięki małym rozmiarom, lotności i przyczepności są wszechobecne. W znacznym stężeniu są zawlekane do szkół i przedszkoli, obecne w środkach transportu publicznego, a niekiedy w mieszkaniach osób nie posiadających zwierząt.

Stężenie alergenów kocich w salach szkolnych z dużą liczbą posiadaczy kotów może być tak znaczne, że doprowadza do zaostrzenia objawów astmy u obecnych w pomieszczeniach osób uczulonych na koty.

Reakcje alergiczne na sierść – w jakich sytuacjach występuje największe zagrożenie?

Do reakcji alergicznych może dojść w przypadku: wdychania alergenów podczas bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem; wdychania alergenów obecnych w środowisku: zawieszonych w powietrzu, zalegających powierzchnie i wzbijanych w górę; kontaktu z ubraniami, narzutami, kocami czy derkami końskimi mającymi kontakt ze zwierzętami; przez spożywanie surowego lub średnio ugotowanego mięsa (np. koniny) i sporadycznie, w wyniku ukąszenia przez zwierzę.

Jak diagnozuje się uczulenie na sierść zwierząt?

Diagnostyka uczulenia na sierść zwierząt opiera się na ambulatoryjnych testach skórnych i laboratoryjnych pomiarach we krwi alergenowo-swoistych przeciwciał IgE (sIgE). Obecność sIgE wskazuje uczulający alergen, stanowiąc przesłankę dla rozpoznania objawowej alergii z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do stężenia sIgE. Klasyczne pomiary sIgE, wykorzystujące diagnostyczne ekstrakty źródła alergenów (w tym wypadku, sierści), nie pozwalają na wskazanie realnie uczulającego alergenu – składnika ekstraktu i wykluczenie możliwych krzyżowych reakcji uczuleniowych ze spokrewnionymi alergenami z ekstraktów innych źródeł (np. sierści innego gatunku zwierząt).

Prawdziwy powód uczulenia może pozostać nieznany. W nowej generacji badań sIgE, opartych na diagnostycznych alergenach molekularnych, czyli scharakteryzowanych biochemicznie składnikach ekstraktów, możliwe jest wskazanie cząsteczek uczulających, czyli stymulujących syntezę swoistej dla siebie IgE (sIgE).

Znajomość budowy alergenu molekularnego pozwala na prognozowanie reaktywności krzyżowej jego sIgE z pokrewnymi, tzw. homologicznymi, alergenami o innym źródle pochodzenia, w konsekwencji, na: ustalenie prawdziwej przyczyny/przyczyn alergii (uczulenia pierwotnego), prognozowanie charakteru i rozległości objawów, powikłań, etc.

Nazewnictwo alergenów molekularnych pochodzących od zwierząt

Nazewnictwo alergenów molekularnych jest zunifikowane, a alergeny są przypisywane do rodzin o ustalonych właściwościach. Trzyliterowy człon nazwy alergenu molekularnego pochodzi od nazwy rodzajowej zwierzęcia, jednoliterowy, od nazwy gatunkowej, liczba określa kolejność zdefiniowania cząsteczki jako alergenu.  Pierwszym zdefiniowanym alergenem  molekularnym psa – Canis familiaris była lipokalina zakodowana jako: Can f 1; kota – Felis domestica, Fel d 1;  konia – Equus caballus, Equ c 1. Alergeny molekularne indukujące sIgE u ponad 50% uczulonych na dane źródło alergenów noszą nazwę alergenów głównych, pozostałe to alergeny małe.

Obecność sIgE dla głównych alergenów psa, kota i konia, odpowiednio: Can f 1, 2, 5; Fel d 1; Equ c 1 jest specyficznym markerem uczulenia na  psa, kota lub konia, które może manifestować się objawami  z górnych i/lub dolnych dróg oddechowych w obecności alergenów sierści psa, kota lub konia. Bezobjawowe uczulenie u dzieci objawiające się obecnością sIgE dla  Can f 1 lub/i Fel d 1  jest prognostykiem alergii na psa i/lub kota w okresie młodzieńczym.

Markery uczuleń na sierści psa, kota i konia

Poniżej streszczono wnioski wypływające z obecności u badanego sIgE dla wybranych alergenów molekularnych sierści psa/kota/konia.

Markery uczuleń na psa

Swoistymi markerami uczulenia na psa jest obecność  sIgE dla: Can f 2 (u 22-35% uczulonych) i/lub Can f 4 (35-59 % uczulonych) i/lub  Can f 5 (71% uczulonych), przy czym Can f 5 produkowany przez prostatę, obecny jest jedynie w moczu samców. Uczulenie na Can f 2 wiąże się z ciężką astmą. sIgE dla Can f 1, lipokaliny (50-76 % uczulonych na psa), sugeruje możliwość reakcji krzyżowych na kota dzięki homologi Can f 1 z kocią lipokaliną Fel d 7.

Uczulenie na albuminę surowicy, Can f 3 (sIgE u 25-59% uczulonych) sugeruje możliwość silnego uczulenia krzyżowego z albuminami innych gatunków. sIgE dla lipokaliny, Can f 6 (23-61% uczulonych), sugeruje możliwość umiarkowanego uczulenia krzyżowego z lipkalinami kota, Fel d 4 i konia, Equ c 1. Lipokaliny i albuminy są przenoszone do środowiska w ślinie, łoju i łupieżu.

Markery uczuleń na kota

W przypadku alergii na sierść kota, uczulenie na obecną w ślinie i na skórze uteroglobulinę, Fel d 1 (sIgE u 60-100% uczulonych), sugeruje ryzyko astmy u dzieci. sIgE dla albuminy surowicy, Fel d 2 (14-54% uczulonych), jest silną przesłanką uczulenia krzyżowego z albuminami innych gatunków. sIgE dla Fel d 4 (u 63% uczulonych), sugeruje umiarkowaną możliwość uczulenia krzyżowego z Equ c 1 konia i Can f 6 psa. sIgE dla lipokaliny, Fel d 7 (38% uczulonych ), krzyżowe uczulenie z Can f 1 psa.  

Markery uczuleń na konia

Gatunkowo specyficzne dla konia są: Equ c 4 (sIgE u 77% uczulonych) i Equ c 2 (50% uczulonych). Obecność sIgE dla lipokaliny, Equ c 1 (27-100% uczulonych ), jest umiarkowaną przesłanką uczulenia krzyżowego z Fel d 4 kota i Can f 6 psa. Uczulenie na Equ c 1 wiąże się możliwością ciężkiej alergii u dzieci, uczulenie na albuminę surowicza, Equ c 3 (36% uczulonych) jest mocną przesłanką uczulenia krzyżowego na albuminy innych gatunków.

Przedstawiona skrótowo sieć zależności pomiędzy alergenami molekularnymi z sierści zwierząt różnych gatunków – skomplikowana, lecz precyzyjnie zdefiniowana – pozwala na przesunięcie możliwości diagnostyki alergii na sierść poza horyzont wytyczony przez ambulatoryjne (skórne) i laboratoryjne testy klasyczne, oparte na ekstraktach sierści jako źródła alergenu.

Dr Tomasz Ochałek

Powiązane pakiety

E-PAKIET ALERGICZNY ODDECHOWY z konsultacją
Pakiet składa się z badań laboratoryjnych wykonywanych in vitro (w próbce krwi), dostarczających przesłanek o istnieniu alergii (Morfologia i IgE całkowite) i  wskazujących alergeny oddechowe (wziewne) będące przyczyną alergii. W odróżnieniu od testów skórnych, jedynym zagrożeniem dla pacjenta jest dyskomfort pobrania próbki krwi. Zlecenie i wykonanie badań nie wymaga kontaktu ze specjalistycznym gabinetem alergologicznym. Podstawę pato-mechanizmu alergii stanowią specyficzne przeciwciała IgE (s-IgE) indukowane przez substancje uczulające - alergeny. s-IgE rozpoznają i wiążą „macierzyste” alergeny, uruchamiając kaskadę reakcji uczuleniowej. Alergeny oddechowe (wziewne) przedostają się do organizmu wraz z wdychanym powietrzem. Fizycznie są elementami pyłku roślin nasiennych, zarodników pleśni lub zrzucanymi fragmentami skóry i sierści zwierząt oraz wydalin owadów i pajęczaków. Każdy z tych tworów zawiera szereg alergenów o różnym potencjale uczulającym (immunogenności). Na wstępnym etapie diagnostyki alergii oddechowej stosowane są ekstrakty zawierające reprezentatywne dla danego tworu alergeny. Badanie morfologii krwi dostarcza nieswoistych przesłanek o alergii. Są nimi wzrost liczby granulocytów: bazofili i eozynofilii; obniżenie stężenia hemoglobiny i obniżona liczebność płytek. Kolejną przesłanką o alergii jest wysokie stężenie całkowitej IgE (wszystkich cząsteczek IgE bez względu na specyficzność, IgE total). Ryzyko alergii  u badanego wzrasta, gdy IgE total przekracza 100 U/ml. Badanie s-IgE uwzględnia 20 alergenów najczęściej wywołujących alergię oddechową oraz wspólny składnik wielu alergenów oddechowych: CCD odpowiedzialny za tzw. reaktywność krzyżową przeciwciał. Panel alergenów uwzględniony w pakiecie ma formę tzw. immunoblotu. Podniesione stężenie IgE specyficznej dla antygenu z panelu wskazuje na ten antygen jako przyczynę reakcji alergicznej. Wyniki pozwalają na ukierunkowanie swoistej immunoterapii lub profilaktykę alergii. Panel alergenów zawiera: pyłki: tomka wonna (g1), kubkówka pospolita (g3), tymotka łąkowa (g6), żyto (g12); olcha (t2), brzoza brodawkowa (t3), leszczyna (t4), dąb (t7); ambrozja bylicolistna (w1), bylica (w6), babka lancetowata (w9); D.pteronyssinus (d1), D.farinae (d2); naskórki: psa (e2), kota (e1), konia (e3); Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergilllus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6), CCD. Pakiet zawiera usługę konsultacji wyników badań  na czacie lub przez telefon z wykwalifikowanym konsultantem (diagnostą laboratoryjnym lub lekarzem) świadczoną w serwisie upacjenta.pl

e-PAKIET ALERGICZNY ODDECHOWY
Kiedy warto wykonywać badania składające się na Pakiet oddechowy Pakiet składa się z trzech badań istotnych w diagnostyce laboratoryjnej alergii w ogóle uwzględnieniem specyfiki alergii na alergeny wziewne, wykonywanych w próbce krwi żylnej,  dobranych tak, by: wskazywały na predyspozycji badanego do atopii czyli alergii zależnej od IgE; potwierdzały alergiczne podłoże typowych objawów alergii wziewnej: sezonowej lub całorocznej; wskazywały alergeny wziewne powodujące uczulenie manifestujące się jako alergia oddechowa: umożliwiały rozpoznanie alergii oddechowej w przypadkach objawów nietypowych lub jak się może wydawać związanych z alergią na alergeny pokarmowe. Wskazaniami do wykonania Pakietu alergicznego oddechowego mogą być: Typowe objawy sezonowej alergii oddechowej (alergii na alergeny wziewne), pojedyncze lub współistniejące, obejmujące: ostry nieżyt, świąd i zaczerwienienie nosa i gardła; łzawienie i świąd oczu; kaszel, duszności i świszczący oddech, objawy typowe dla astmy nasilające się sezonowo; Całoroczne objawy alergii oddechowej, wykazujące na ogół mniejsze nasilenie z wahaniami zależnymi, przykładowo, od sezonu grzewczego, rodzaju podłogi w pomieszczeniu, kontaktu ze zwierzętami (wykładzina dywanowa, powierzchnie zmywalne etc.); Współistniejące z powyższymi objawy ze strony przewodu pokarmowego, jak: mdłości, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia czy biegunka oraz objawy skórne: pokrzywka czy rumień; Objawy w postaci mrowienia i obrzęku w jamie ustnej, opuchlizny warg, języka, gardła lub krtani tuż po kontakcie z pokarmem świadczą o alergii określanej jako zespół oddechowo-pokarmowy; Objawy wstrząsu anafilaktycznego, uogólnionej reakcji powodującej spadek ciśnienia, utratę przytomności, zapaść w wyniku kontaktu z alergenami wziewnymi.   Jakie szczególne korzyści wiążą się z wykonaniem pakietu - Zlecenie i wykonanie pakietu nie wymagają uprzedniego kontaktu z placówką alergologiczną. - Realizacja badań z inicjatywy pacjenta jeszcze przed kontaktem z lekarzem, ułatwi specjaliście prowadzenie wywiadu z chorym, może nawet umożliwić trafne rozpoznanie źródła alergii na pierwszej wizycie. - W przeciwieństwie od ambulatoryjnych testów alergologicznych, (na przykład prowokacji czy też testu skórnego), wiążących się niekiedy z dyskomfortem pacjenta, jedyną uciążliwością podczas realizacji badania jest pobranie próbki krwi żylnej. - Pakiet można zrealizować w dowolnym punkcie pobrań Diagnostyki na teranie całego kraju.     Pamiętaj przed pobraniem; Badanie nie wymaga przygotowania, jednak, ze względu na morfologię krwi uwzględnioną w pakiecie, do badania należy przystąpić na czczo.     Pakiet dedykowany jest dla: Pakiet dedykowany jest dla osób dorosłych, a także dzieci dzieci, będących w trakcie diagnostyki alergii lub planujących jej rozpoczęcie: Bez względu na sezon, w przypadku alergii odpowiednich dla danego okresu (np. kwitnienia traw); Bez względu na wady skóry lub choroby; Bez względu na intensywność objawów alergicznych; Bez względu na przyjmowane leki przeciwzapalne, antyhistaminowe i steroidowe.   O zasadności wykonania testu u dzieci poniżej 1 roku życia powinien wypowiedzieć się lekarz. Na ogół laboratoryjna diagnostyka w kierunku alergii na alergeny wziewne wdrażana jest później niż diagnostyka alergii pokarmowej. Wykonywanie testu u dzieci trzyletnich jest dość powszechne.     Czym są choroby o podłożu alergicznym Alergia jest niepożądaną – „przestrzeloną”, odpowiedzią układu odpornościowego na alergeny, substancje obojętne dla osób o prawidłowym układzie odpornościowym. Potocznie za alergeny uważa się struktury czy twory wywołujące uczulenie, bez względu na złożoność ich budowy i charakter chemiczny. Alergenami określane są więc: pyłek brzozy, roztocza kurzu domowego, mleko, mąką czy aspiryna.   Ze względu pragmatycznych, tradycyjnie alergeny systematyzowano w zależności od drogi wnikania do organizmu i dzielone na alergeny pokarmowe i oddechowe (wziewne) oraz jady owadów i leki/związki chemiczne. Do alergenów oddechowych zalicza się : pyłki roślin wiatropylnych, zarodniki pleśni, sierść i naskórki zwierząt domowych (psów, kotów etc.) i zwierząt  przemysłowych (koni, krów, owiec etc.), roztocza i owady domowe (ich odchody i wydzieliny) oraz związki chemiczne i cząstki mechaniczne obecne w środowisku domowym i zawodowym. Substancje zaleczane do alergenów pokarmowych (mąka, otręby etc.) w warunkach przemysłowych zaliczane traktowane są jako alergeny wziewne lub przemysłowe jako źródło chorób zawodowych. Do alergenów pokarmowych zalicza się: alergeny pochodzenia roślinnego: owoce, warzywa, orzechy i nasiona (w tym zboża i ich przetwory) oraz pochodzenia zwierzęcego: mleko, jaja, mięso oraz owoce morza.   Alergeny pokarmowe i oddechowe należy niekiedy rozpatrywać łącznie ze względu na podobieństwa ich  składu, a także na możliwość wnikania tego samego alergenu do organizmu różnymi drogami, co powoduje zupełnie inne rodzaje objawów i konsekwencje uczulenia.   Alergia, czyli uczulenie objawiające się klinicznie (objawowe), poprzedzona jest fazą uczulenia bezobjawowego, polegającego na produkcji przez układ odpornościowy wyspecjalizowanych białek –  przeciwciał klasy IgE swoiście reagujących z uczulającym alergenem. Kolejne kontakty powstałych sIgE i macierzystego alergenu uruchamiają mechanizm doprowadzający do widocznych i odczuwalnych objawów uczulenia, czyli alergii.   Objawy manifestują się w krótkim, niekiedy bardzo krótkim (kilka minut) czasie od kontaktu z alergenem, stąd alergia zależna od IgE określana jest jako nadwrażliwość natychmiastowa. Reakcja alergiczna pojawia się, gdy poziom sIgE przekracza stężenie graniczne, a jej natężenie na ogół wzrasta wraz ze wzrostem stężenia sIgE. Zdolność do nadmiernej produkcji sIgE pod wpływem substancji obojętnych dla osób zdrowych nazywana jest atopią. Z osób atopowych rekrutują się osoby dotknięte alergią. Atopia jest skłonnością o charakterze dziedzicznym, stąd pytanie o przypadki alergii w rodzinie są stałym elementem wywiadu lekarskiego w kierunku chorób o podłoży alergicznym.     Jakie badania wchodzą w skład pakietu Pakiet składa się z trzech badań laboratoryjnych, z których: panel alergenów oddechowych identyfikujący antygenowo-specyficzne IgE (sIgE) ma charakter badania ściśle diagnostycznego, wskazując alergeny odpowiadające z uczulenie objawiające się klinicznie i bezobjawowe; morfologia krwi pełni rolę pomocniczą, wzmacniając rozpoznanie, natomiast pomiar IgE całkowitej dodatkowo pozwala na doprecyzowanie interpretacji klinicznej w przypadkach niskich lub bardzo wysokich stężeń IgE swoistych dla alergenów w panelu.   Morfologia krwi a alergia Morfologia wskazuje na ryzyko alergii, choć parametry sugerujące taki wniosek, nie są specyficzne dla alergii. O alergii (np. na pyłki) świadczyć może wzrost liczby eozynofilii czyli granulocytów kwasochłonnych - zwłaszcza, gdy równocześnie współistnieje spadek liczby neutrofili zwanych, granulocytami obojętnochłonnymi. Jednakże, trzeba pamiętać, że wzrost eozynofilii towarzyszy także chorobom pasożytniczym oraz łuszczycy. Przesłanką o alergii może być również obniżenie hemoglobiny (HGB), jak również obniżona liczba płytek krwi (PLT), określanych mianem trombocytów.   Stężenie całkowitej IgE (IgE całkowite) Stężenie IgE całkowitej (IgE total,) czyli wszystkich cząsteczek IgE bez względu na specyficzność, wskazuje na ryzyko atopii i jest parametrem pomocniczym dla oceny ryzyka alergii, które rośnie u osób ze stężeniem przekraczającym 100 U/ml, u których wykluczono choroby pasożytnicze. W ostatnich latach znaczenie znajomości stężenia całkowitej IgE uznawane jest za ważne dla prawidłowej interpretacji profilu IgE swoistych.  Stwierdzenie ekstremalnie wysokich lub niskich stężeń IgE całkowitej (wyrażających się, odpowiednio: w kU/ml lub  U/ml) u osób z objawami alergii  sugeruje zasadność wyliczania stosunku stężenia sIgE do stężenia IgE całkowitej (sIgE/IgE). Wykazano, że w takich sytuacjach wielkość liczbowa stosunku sIgE/IgE jest diagnostycznie silniejsza niż wartości stężenia sIgE analizowane w oderwaniu.   Panel oddechowy (20 alergenów). Panel oddechowy jest testem wskazującym przyczyny alergii przez identyfikację i pomiar stężenia IgE specyficznych dla zestawu wziewnych alergenów diagnostycznych w postaci tzw. ekstraktów źródeł alergenów. Panel wskazuje źródła uczulenia, pozwala na ustalenia profilaktyki i dostarcza  sugestii dotyczących zasadności wdrożenia diagnostyki opartej na alergenach molekularnych, w przypadku, gdy należy brać pod uwagę reaktywność krzyżową alergenów uczulających i innymi alergenami wziewnymi lub uczulającymi wziewnie. Jako dodatkowy element panel zawiera nieswoiste reszty węglowodanowe, CCD (ang. cross-reactive carbohydrate determinants). CCD są obecne  zarówno w alergenach glikoproteinowych jak i glikoproteinach niealergizujących, stąd nieme klinicznie  IgE wiążące CCD  fałszywie zawyżają pomiary istotnych klinicznie sIgE i fałszują wynik testów.  IgE anty-CCD są obecne obok specyficznych sIgE u osób cierpiących na alergię, zwłaszcza uczulonych na szereg alergenów roślinnych.     Uwaga! Jeżeli kupujesz badanie dla dziecka, zrealizuj je w punkcie przyjaznym dzieciom - sprawdź PUNKTY PRZYJAZNE DZIECIOM.

e-PAKIET ALERGICZNY
Kiedy warto wykonać badania zawarte w pakiecie alergicznym? Pakiet składa się z trzech badań laboratoryjnych wykonywanych w próbce krwi, dobranych tak, by potwierdzały lub wykluczały z dużym prawdopodobieństwem alergiczne podłoże objawów chorobowych i wskazywały ich przyczynę – uczulające czynniki zwane alergenami. Zestaw odpowiednio dobranych alergenów pokarmowych i oddechowych pozwala na: rozpoznanie alergii w przypadkach objawów nietypowych. potwierdzenie podejrzenia alergii w przypadku objawów typowych. Objawami skłaniającymi do wykonania pakietu są: Typowe objawy alergii oddechowej (wziewnej), często sezonowe, obejmują: ostry nieżyt, świąd i zaczerwienienie nosa i gardła; łzawienie i świąd oczu; duszność, kaszel i świszczący oddech. Typowe objawy alergii pokarmowej obejmują: reakcje ze strony żołądka i jelit, jak: mdłości, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia czy biegunka. Objawy w postaci: obrzęku i mrowienia w jamie ustnej, opuchlizny warg, języka, gardła lub krtani tuż po kontakcie z pokarmem świadczą o alergii określanej jako zespół oddechowo-pokarmowy. Objawy skórne: pokrzywka, rumień, świąd mogą wiązać się z alergią oddechową i pokarmową. Objawy wstrząsu anafilaktycznego, uogólnionej reakcji powodującej spadek ciśnienia, utratę przytomności, zapaść, następującego w wyniku kontaktu z alergenami na obu drogach.   Jakie szczególne korzyści niesie wykonanie pakietu? Zlecenie i wykonanie pakietu nie wymagają kontaktu ze specjalistycznym gabinetem alergologicznym. Wykonanie badań z inicjatywy pacjenta przed kontaktem z lekarzem ułatwia lekarzowi prowadzenie wywiadu z chorym, umożliwiając trafne rozpoznanie przyczyny alergii na pierwszej wizycie. W odróżnieniu od ambulatoryjnych testów alergologicznych, (np. testu skórnego czy prowokacji), wiążących się z dyskomfortem i ryzykiem dla pacjenta, jedyną uciążliwością przy wykonaniu pakietu jest zabieg pobrania próbki krwi żylnej w dowolnym punkcie pobrań Diagnostyki na teranie całego kraju. Czym są choroby alergiczne Alergia jest nadmierną, szkodliwą, reakcją układu odpornościowego (immunologicznego) na substancje obojętne dla osób o układzie odpornościowym działającym prawidłowo. Tradycyjnie, alergenami bez względu na ich charakter chemiczny czy postać, nazywano substancje lub struktury wiązane z objawami alergii. Tradycyjnie, alergeny dzielono ze względu na sposób wnikania do organizmu, wyróżniając alergeny pokarmowe i oddechowe (wziewne) oraz jady owadów. Do pierwszych, zaliczano: alergeny pochodzenia roślinnego: owoce, warzywa, orzechy i nasiona (w tym zboża i ich przetwory) oraz pochodzenia zwierzęcego: mleko, jaja, mięso oraz owoce morza. Do drugich: pyłki roślin wiatropylnych, zarodniki pleśni, sierść i naskórki zwierząt, roztocza i owady domowe (ich odchody i wydzieliny) oraz związki chemiczne i cząstki mechaniczne obecne w środowisku domowym i zawodowym. Oddzielną grupę w tradycyjnym podziale alergenów stanowiły: jady owadów, pasożyty i leki. Alergia, czyli uczulenie objawiające się klinicznie (objawowe), poprzedzona jest  fazą uczulenia bezobjawowego, polegającego na produkcji przez układ odpornościowy wyspecjalizowanych białek –  przeciwciał klasy IgE swoiście reagujących z uczulającym alergenem. Kolejne kontakty istniejącej już sIgE z macierzystym alergenem uruchamiają mechanizm doprowadzający do widocznych i odczuwalnych objawów uczulenia, czyli alergii. Alergia na dany alergen uwidacznia się, gdy poziom jego sIgE przekracza stężenie graniczne. Nasilenie objawów rośnie wraz ze stężeniem sIgE. Zdolność do nadmiernej produkcji sIgE pod wpływem substancji obojętnych dla większości populacji nazywa się atopią. Z osób atopowych rekrutują się osoby dotknięte alergią, która ze względu na dominującą rolę sIgE w swej genezie nosi nazwę alergii IgE-zależnej. Atopia jest skłonnością o charakterze dziedzicznym. Pamiętaj przed pobraniem Badanie nie wymaga przygotowania, jednakże, ze względu na obecność w pakiecie morfologii krwi, krew do badań należy pobierać na czczo.  Pakiet dedykowany jest dla: Pakiet zalecany jest dla osób dorosłych i dzieci, będących w trakcie diagnostyki alergii lub planujących rozpoczęcie diagnostyki: Bez względu na nasilenie objawów alergii; Bez względu na sezon, w przypadku alergii sezonowych (np. kwitnienia traw); Bez względu na choroby lub wady skóry; Bez względu na przyjmowane leki antyhistaminowe, przeciwzapalne i steroidowe. O zasadności wykonania testu u dzieci poniżej 1 roku życia powinien wypowiedzieć się lekarz. Przyjmuje się, że w przypadku alergii pokarmowych test może być wykonywany po 3 m. ż., w przypadku alergii oddechowych u dzieci starszych. Realizując to badanie u dziecka, wybierz punkt przyjazny dzieciom. Jakie badania wchodzą w skład pakietu Pakiet składa się z trzech badań laboratoryjnych, z których: panel alergenów diagnostycznych identyfikujący antygenowo-specyficzne IgE (sIgE) ma charakter badania ściśle diagnostycznego, wskazując uczulające alergeny; morfologia krwi i IgE całkowita pełnią rolę pomocniczą, wzmacniając rozpoznanie i pozwalając na doprecyzowanie interpretacji klinicznej. Morfologia krwi a alergia Morfologia krwi wskazuje na ryzyko alergii, choć parametry sugerujące taki wniosek nie są dla alergii specyficzne. O alergii (np. na pyłki roślin) świadczy wzrost liczby eozynofilii (granulocytów kwasochłonnych), zwłaszcza, gdy towarzyszu mu spadek liczby neutrofili (granulocytów obojętnochłonnych). Jednakże wzrost eozynofilii towarzyszy również chorobom pasożytniczym, a także łuszczycy. Przesłanką o alergii jest również obniżenie hemoglobiny (HGB) oraz obniżona liczba płytek krwi (PLT), czyli trombocytów. Stężenie całkowitej IgE (IgE całkowite) a alergia Stężenie IgE całkowitej (wszystkich cząsteczek IgE bez względu na specyficzność) jest pomocniczym parametrem oceny ryzyka alergii i atopii. Ryzyko staje się wyższe u osób ze stężeniem IgE całkowitej przekraczającym 100 U/ml, u których wykluczono choroby pasożytnicze.  Stwierdzenie u osoby diagnozowanej w kierunku alergii ekstremalnie wysokich lub niskich stężeń IgE całkowitej (wyrażających się, odpowiednio: w tysiącach jednostek (kU/ml) lub < 20 U/ml) sugeruje zasadność wyliczania stosunku stężenia sIgE do stężenia IgE całkowitej (sIgE/IgE). Wykazano, że w takich sytuacjach wielkość liczbowa stosunku sIgE/IgE jest diagnostycznie silniejsza niż wartości stężenia sIgE analizowane w oderwaniu. Panel pediatryczny (28 alergenów). Panel pediatryczny jest testem alergologicznym wskazującym przyczyny alergii przez identyfikację i pomiar stężenia IgE specyficznych dla zestawu alergenów (ekstraktów źródeł alergenów). Zestaw alergenów określony został jako pediatryczny, ze względu na dostosowanie do diety wieku niemowlęcego, lecz jest równie przydatny dla osób dorosłych, gdyż zawiera alergeny najczęściej uczulające. Panel wskazuje źródła uczulenia, pozwala na ustalenia profilaktyki i dostarcza sugestii dotyczących zasadności wdrożenia diagnostyki opartej na alergenach molekularnych. Uwzględnienie w panelu reagujących krzyżowo determinant węglowodanowych (CCD), pozwala na oszacowanie wpływu na pomiary sIgE istotnych klinicznie obecności niemych klinicznie sIgE wiążących CCD. Panel umożliwia równoczesną identyfikację przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do 28 najczęściej uczulających alergenów. Uwaga! Jeżeli kupujesz badanie dla dziecka, zrealizuj je w punkcie przyjaznym dzieciom- sprawdź PUNKTY PRZYJAZNE DZIECIOM.