18 maja 2023 - Przeczytasz w 4 min

Choroba Pageta kości – objawy, przebieg, leczenie.

Choroba Pageta to druga po osteoporozie, co do częstości występowania, choroba metaboliczna kości u osób dorosłych. Najwyższa zapadalność na chorobę Pageta notowana jest w ósmej dekadzie życia, z niewielką przewagą chorych mężczyzn względem kobiet (1,4 do 1). Obecnie zauważa się spadek zachorowań na chorobę Pageta, łagodniejszy jej przebieg i początek w coraz starszym wieku. Co warto wiedzieć o chorobie Pageta i jakie jest postępowanie w przypadku diagnozy?

choroba Pageta

Choroba Pageta – przyczyny

Choroba Pageta polega na zaburzeniu równowagi pomiędzy stale zachodzącymi u zdrowych ludzi procesami  tworzenia się i resorpcji (wchłaniania) kości. Powoduje to nieuporządkowaną przebudowę kości, czyli w niektórych fragmentach nadmierny rozrost i pogrubienie – zwiększa podatność kości na złamania, lub niedostateczne wzmocniona budowa- zmniejsza podatność na obciążenia. W konsekwencji tych zmian dochodzi do odkształceń kości. Zwykle ogniska nadmiernej i niedostatecznej przebudowy współistnieją ze sobą. Dokładne przyczyny choroby Pageta nie zostały dokładnie poznane, wśród badaczy mówi się o wpływie czynników genetycznych, środowiskowych, oraz przebytych infekcjach wirusowych. Zmiany w chorobie Pageta dotyczą najczęściej kości czaszki, miednicy, kręgów, kości udowej i piszczelowej. Choroba Pageta kości należy do chorób przewlekłych, z reguły o dobrym rokowaniu.

Choroba Pageta – kogo dotyczy?

Choroba Pageta dotyczy zazwyczaj osób w starszym wieku, częściej dotyka ona mężczyzn. Rzadko kiedy choroba Pageta dotyka osoby poniżej 40-tego roku życia. Wczesny początek wiąże się zazwyczaj z mutacją genetyczną. Postać rodzinna występuje w 10-40% wszystkich przypadków choroby Pageta.

Choroba Pageta – mechanizm powstawania

Przyczyny choroby Pageta nie są dokładnie poznane. Wiadomo, że w jej przebiegu dochodzi do zaburzeń aktywacji i dojrzewania komórek kościogubnych (osteoklastów) oraz kościotwórczych (osteoblastów). Wśród wymienianych czynników wyróżnia się kilka rodzajów mutacji genetycznych, które predysponują do wystąpienia choroby we wczesnej młodości lub nawet dzieciństwie. Aby rozwinął się pełny obraz kliniczny choroby Pageta, prawdopodobnie konieczne są też czynniki zewnętrzne na przykład: infekcje wirusowe (najczęściej mykowirusy, wirus odry lub RSV), częstsze kontakty ze zwierzętami (zwłaszcza na obszarach wiejskich) oraz ekspozycja na związki arsenu zawarte w nawozach do roślin.

Choroba Pageta – postacie kliniczne

Choroba Pageta występuje w dwóch postaciach klinicznych.

 • Postać młodzieńcza: rzadsza, dziedziczona autosomalnie recesywnie (co oznacza, że obie wersje genu przekazanego dziecku przez matkę i ojca zawierają niekorzystną mutację). Charakteryzuje się dolegliwościami bólowymi, złamaniami, deformacjami i zanikiem kości.
 • Postać klasyczna: dotyczy osób dorosłych, zmiany w kościach mogą mieć charakter zmian wieloogniskowych lub jednoogniskowych.

Choroba Pageta – objawy

Najczęściej początek przebiegu choroby Pageta jest bezobjawowy. W większości przypadków rozpoznanie choroby Pageta jest przypadkowe, na podstawie zdjęcia radiologicznego wykonanego z innego powodu.

Główne dolegliwości zgłaszane przez pacjentów z chorobą Pageta to:

 • bóle kostne i stawowe – wynikające z deformacji kości, zmian zwyrodnieniowych i objawów uciskowych;
 • ocieplenie chorej okolicy – z powodu zwiększonego przepływu krwi w ognisku chorobowym;
 • deformacje kostne – czyli ich pogrubienie lub zmiana kształtu, pojawiają się zazwyczaj w zaawansowanych stadiach choroby;
 • złamania kostne – mogą być zlokalizowane w każdej części układu kostnego, lecz najczęściej dotyczą trzonów kręgowych;
 • objawy neurologiczne – wynikające z ucisku np. na nerwy czaszkowe, przejawiają się również jako niedokrwienne zespoły korzeniowe (dotyczące korzeni nerwowych w kręgosłupie), lub głuchota (jeśli zmiany kostne dotyczą kości czaszki;)
 • inne objawy wynikające z ucisku nieprawidłowo ukształtowanych kości na tętnice i nerwy, takie jak: ból głowy, zaburzenia widzenia, osłabienie słuchu (do głuchoty), a nawet udar niedokrwienny mózgu;
 • w części przypadków choroba może mieć przebieg bezobjawowy lub mieć bardzo łagodne i niecharakterystyczne objawy.

Choroba Pageta – postępowanie

W przypadku występowania wymienionych wyżej objawów choroby Pageta należy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który pokieruje dalszą diagnostyką. Jeśli występują ciężkie objawy takie jak zaburzenie widzenia, lub objawy udaru mózgu należy pilnie zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Choroba Pageta – diagnostyka

Należy podkreślić, że w części przypadków objawy choroby Pageta mogą nie występować, a rozpoznanie choroby stawia się przy badaniach radiologicznych lub laboratoryjnych wykonywanych z innych powodów. Jeśli objawy choroby Pageta występują, zalecone jest wykonanie:

 • badań laboratoryjnych – badane są markery metabolizmu kości takie jak fosfataza alkaiczna (ALP), oznacza się również stężenia wapnia we krwi oraz w moczu;
 • badań obrazowych – w badaniach rentgenowskich RTG obecny jest charakterystyczny obraz z ogniskami zagęszczenia i rozrzedzenia budowy kości, a za pomocą scyntygrafii kości bada się rozległość zmian i monitoruje skuteczność leczenia;
 • w wątpliwych przypadkach, w celu różnicowania z innymi chorobami zalecane jest wykonanie badania histologicznego kości.

Choroba Pageta – przebieg i leczenie

Choroba Pageta jest chorobą przewlekłą o wieloletnim przebiegu, której całkowite wyleczenie nie jest możliwe. Leczenie trwa zazwyczaj kilka miesięcy i prowadzone jest do etapu normalizacji stężenia markerów metabolizmu kostnego. Choroba Pageta należy do chorób o dobrym rokowaniu. W większości przypadków udaje się zahamować postęp choroby, jednak u  części chorych nie udaje się uzyskać całkowitej remisji, a tylko zahamowanie postępu. W leczeniu Choroby Pageta stosuje się przede wszystkim leki antyresorpcyjne – bisfosfoniany i kalcytoninę – czyli takie, które zmniejszają patologiczną przebudowę kości, zwalniają tempo tejże przebudowy i łagodzą bóle kostne.

W razie dokuczliwych dolegliwości bólowych stosuje się leki przeciwbólowe. W przypadku powikłań kostno-stawowych na przykład ograniczających ruch możliwe jest zastosowanie leczenia operacyjnego. Ze względu na brak poznania dokładnego mechanizmu powstawania choroby Pageta nie ma obecnie metod zapobiegającym zachorowaniu.

Autor: Lek. med. Katarzyna Lizak

Bibliografia:

 1. Choroby wewnętrzne. Szczeklik A.  Medycyna Praktyczna, Kraków 2022.
 2. Reumatologia. Wielka interna. Puszczewicz  M. (red.). Medical Tribune Polska, Warszawa 2016.
 3. Choroba Pageta kości. Witoszyńska-Sobkowiak J. i wsp. Forum Reumatologiczne 2018, tom 4, nr 4.
Powiązane pakiety

e-PAKIET OSTEOPOROZA
Pakiet wskazany szczególnie dla osób rozpoczynających leczenie osteoporozy. Obejmuje badania zalecane przez międzynarodowe, jak i polskie grupy eksperckie w ramach kontroli skuteczności terapii osteoporozy. Pomocniczo może być też stosowany w ocenie zagrożenia złamaniami. Nieleczona lub nieefektywnie leczona osteoporoza prowadzi do obniżenia komfortu życia, złamań, uzależnienia od innych, bólu, w końcu powikłań zakrzepowo-zatorowych. Niepowodzenie terapii może być spowodowane niedokładnym przestrzeganiem przez pacjenta zaleceń dotyczących sposobu przyjmowania leku lub istnieniem chorób współistniejących. Optymalnym sposobem kontroli skuteczności leczenia jest ocena poziomu tzw. markerów obrotu kostnego we krwi, spośród których za substancje o największym znaczeniu uznano beta-Crosslaps (beta-CTX, C-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I) i P1NP (N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I). Wpływ skutecznego leczenia na stężenie tych markerów we krwi można zauważyć już po 3 miesiącach od rozpoczęcia terapii, w porównaniu do 2 lat potrzebnych na rozwój zmian zauważalnych w badaniu densytometrycznym. Pomiar stężenia markerów kostnych powinien być przeprowadzony przed rozpoczęciem terapii i po 3 miesiącach od jej wprowadzenia. Wg polskich zaleceń dot. postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie, zmiany stężeń CTX i P1NP o więcej niż 25% wskazują na skuteczność terapii. Jeśli nie dokonano pomiaru przed wprowadzeniem terapii, leczenie można uznać za efektywne, jeśli oznaczony poziom markera jest porównywalny dla zakresów wartości referencyjnych ustalonych u ludzi młodych lub kobiet przed menopauzą. Efektywność terapii osteoporozy zależna jest również od uregulowania bilansu wapniowego i utrzymania prawidłowego stężenia witaminy D we krwi. Ponieważ stężenie beta-CTX podlega rytmowi dobowemu i spada poposiłkowo, zaleca się pobierać krew rano, na czczo, w punkcie przy laboratorium (ze względu na ograniczoną stabilność tego parametru).   Czas oczekiwania na wyniki e-pakietu w większości laboratoriów wynosi 2-3 dni robocze.* *Czas prezentowany jest w dniach roboczych i może ulec zmianie ze względu na uwarunkowania laboratoryjne i nie stanowi zobowiązania do realizacji usługi w tym czasie. Informację o przewidywanym czasie wykonania wszystkich badań objętych pakietem, zależnie od wybranego punktu pobrań, można sprawdzić na podstronach poszczególnych badań, wybierając placówkę realizacji lub kontaktując się z infolinią.
Powiązane badania

Fosfataza zasadowa
Fosfataza zasadowa. Oznaczenie aktywności enzymu fosfatazy zasadowej (ALP), przydatne w  diagnostyce chorób wątroby,  żółtaczki oraz chorób układu kostnego. Diagnostyka zaburzeń kostnienia u niemowląt i dzieci.

Wapń w moczu
Wapń w przypadkowej próbce moczu. Test stosowany we wstępnej diagnostyce  hiperkalcemi i i kamicy nerkowej.

Wapń całkowity
Ocena stężenia wapnia całkowitego w krwi . Badanie wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń homeostazy wapnia w przebiegu chorób układu kostnego, nerek, serca i układu pokarmowego.