Zgrzytanie zębami u dzieci – co oznacza? Jakie badania wykonać?

dr n. o zdr. Olga Dąbska


Udostępnij

Zgrzytanie zębami w medycynie określane jest jako bruksizm. Dość często obserwuje się je u dzieci. Z reguły podejmowane jest nieświadomie w wyniku działania stresu lub obecności przeszkody w układzie stomatognatycznym. Sprawdź, co jeszcze może odpowiadać za zgrzytanie zębami u dzieci i w jaki sposób rozpoznawana jest ta patologia.

zgrzytanie zębami u dzieci - zdjęcie przedstawia uśmiechającą się dziewczynkę

Czym jest bruksizm?

Bruksizm to patologiczne tarcie zębami górnymi o dolne lub zaciskanie zębów. Zaburzenie to zwyczajowo określa się jako zgrzytanie zębami. Jest ono jedną z bardziej rozpowszechnionych parafunkcji. Nazywa się w ten sposób nieprawidłowe nawyki w układzie ruchowym narządu żucia. Biorąc pod uwagę czas występowania bruksizmu, wyróżniono:

 • postać centryczną – bruksizm w stanie czuwania, charakteryzujący się zaciskaniem zębów bez zgrzytania; pacjent jest świadomy występowania tej patologii;
 • postać ekscentryczną – zgrzytanie zębami w czasie snu, mające charakter nieświadomy, zaliczane do parasomnii, czyli niepożądanych zaburzeń występujących w trakcie snu lub wybudzania się.

Przeczytaj, czym są choroby brudnych rąk, i poznaj przykłady tego typu schorzeń. 

Jakie są przyczyny zgrzytania zębami u dzieci? 

Zgrzytanie zębami to częsta przypadłość wśród dzieci. W etiologii bruksizmu można wyodrębnić następujące grupy jego przyczyn – czynniki psychospołeczne, czynniki osobowe i czynniki patofizjologiczne. Zgrzytaniu zębami u dzieci sprzyjają:

 • wady zgryzu,
 • urazy zgryzowe,
 • urazy twarzoczaszki,
 • zaburzenia hormonalne,
 • niedobory witamin,
 • tężec, bostonka, owsica,
 • krwotoki do móżdżka,
 • padaczka,
 • zaburzenia trawienne,
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Zgrzytanie zębami jest częściej spotykane u dzieci zmagających się z chorobami psychicznymi czy neurologicznymi. Występowanie bruksizmu może wiązać się z niedrożnością górnych dróg oddechowych. Za czynniki ryzyka uznaje się przerost migdałków, alergię i astmę. Zgrzytanie zębami może być skutkiem ubocznym przyjmowania niektórych leków, w tym m.in. inhibitorów wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Obserwuje się występowanie rodzinne zgrzytania zębów. Niedojrzałość układu mięśniowego i nerwowego u niemowląt i małych dzieci także może objawiać się bruksizmem. 

Zgrzytaniu zębami przez dzieci sprzyjają zaburzenia snu. Wśród dzieci z bruksizmem zaobserwowano m.in.: chrapanie, trudności z zasypianiem, budzenie się w nocy, ruchy podczas snu, występowanie koszmarów sennych. Na bruksizm bardziej narażone są dzieci, które śpią za krótko, zasypiały przy włączonym świetle i spały w hałasie. W piśmiennictwie spotkać można się z przypadkami idiopatycznego zgrzytania zębami, co oznacza, że nie można ustalić ich przyczyny. 

Dziecko zgrzyta zębami – winny może być stres

U podłoża bruksizmu wymienia się przede wszystkim narażenie na silny, długotrwały stres. Nadmierne napięcie emocjonalne wiąże się ze wzmożoną aktywnością mięśniową. Organizm dziecka stara się ją rozładować i uwolnić od czynnika stresogennego, podejmując nieprawidłowe czynności ruchowe. 

Co więcej, dzieci zgrzytające zębami prezentują określony typ behawioralny. Są to osoby:

 • nieufne,
 • bojaźliwe,
 • zamartwiające się,
 • agresywne,
 • o niskim poczuciu własnej wartości,
 • przejawiające chęć do rywalizacji,
 • ambitne.

Jak lekarz rozpoznaje u dziecka zgrzytanie zębami?

Diagnostyka zgrzytania zębami u małych i dużych dzieci rozpoczyna się od wywiadu medycznego z pacjentem i jego opiekunami. Lekarz zapyta m.in. o historię medyczną, przyjmowane leki, doznane urazy, występujące objawy i okoliczności ich pojawienia się. Poza objawami ze strony jamy ustnej na obraz kliniczny bruksizmu składają się:

 • bóle głowy,
 • bóle okolicy piersiowej,
 • bóle ucha,
 • głośne oddychanie podczas snu,
 • zaburzenia skroniowo-żuchwowe,
 • dyskomfort,
 • zmęczenie.

Następnie wykonywane jest badanie przedmiotowe – wewnątrz- i zewnątrzustne.

W badaniu wewnątrzustnym uwagę lekarza powinny zwrócić m.in.:

 • patologiczne starcie zębów,
 • pęknięcia szkliwa,
 • ubytki klinowe,
 • dolegliwości o charakterze zapalenia miazgi,
 • odsłonięcie szyjek zębowych,
 • przemieszczenie się oraz rozchwianie zębów,
 • maceracja błony śluzowej jamy ustnej.

Z kolei w badaniu zewnątrzustnym o bruksizmie świadczą m.in.:

 • bolesność dotykowa i napięcie mięśni głowy;
 • zaburzenia w stawie skroniowo-żuchwowym (trzaski, trzeszczenia, tarcie, ból, przemieszczenia krążka oraz zaburzenia ruchomości i nawykowe zwichnięcia głowy żuchwy);
 • zaburzenia w narządzie wzroku i słuchu.

Dziecko zgrzytające zębami może zostać skierowane na badania laboratoryjne, które dostarczą informacji o ogólnym stanie zdrowia. Można wybrać wówczas e-Pakiet dla dzieci. W diagnostyce zgrzytania zębami korzysta się z badań ankietowych i klinicznych, w których ocenia się tkliwość i napięcie mięśni oraz ruchomość żuchwy. Jednym z bardziej znanych badań ankietowych jest kwestionariusz z ukierunkowanymi pytaniami odnośnie do zaciskania i zgrzytania zębami [1]. Zawiera on pytania dotyczące występowania zgrzytania i zaciskania w nocy lub w ciągu dnia oraz uczucia sztywności/zaciśnięcia szczęk po przebudzeniu.

Ostateczne rozpoznanie może być ustalone za pomocą narzędzi elektrofizjologicznych. Elektromiografia (EMG) mięśni żwaczy i skroniowych stanowi element badania polisomnograficznego. Podczas niego rejestruje się dźwięki (stukanie, zgrzytanie, chrapanie) i ruchy pacjenta (wzdychanie, połykanie). Badanie to pozwala na ocenę snu – jego faz i występujących w ich czasie objawów.

Przeczytaj także: Nowoczesna diagnostyka zakażeń pokarmowych u dzieci.

Autor: dr n. o zdr. Olga Dąbska

Bibliografia

 • M.M. Pawlik, M. Wojda, J. Kostrzewa-Janicka, Bruksizm w wieku rozwojowym – etiologia, objawy, diagnostyka i leczenie, „Protetyka Stomatologiczna” 2023, t. 73, nr 1, s. 74–80.
 • A.D. Cameron, Psychiatria, Urban & Partner, Wrocław 2005.
 • A. Dąbrowska-Gontarczyk, M. Syczewska, E. Jelonek i wsp., Bruksizm u dzieci i młodzieży – epidemiologia i etiologia. Systematyczny przegląd piśmiennictwa, „Journal of Stomatology” 2015, t. 68, nr 5, s. 539–558.
 • O. Gruca, R. Rój, M. Gryndys i wsp., Bruksizm – przyczyny, diagnostyka, leczenie, „Twój Przegląd Stomatologiczny” 2018, nr 12, s. 50–53.
 • K. Saczuk, P. Wilmont, Ł. Pawlak, M. Łukomska-Szymańska, Bruksizm – etiologia i diagnostyka – przegląd piśmiennictwa, „Protetyka Stomatologiczna” 2018, t. 68, nr 4, s. 456–463.
 • G. Zieliński, A. Byś, M. Baszczowski i wsp., Czynniki ryzyka bruksizmu w czasie snu u dzieci – przegląd literatury, „Pediatria i Medycyna Rodzinna” 2019, t. 15, nr 1, s. 17–21.