nazwa badania

FT4

kod oferty

101

kod ICD

O69

kategoria badań

Choroby tarczycy

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

FT4 - Krótko o badaniu

Kliniczna ocena stanu czynnościowego tarczycy - diagnostyka i monitorowanie leczenia chorób tarczycy. 

FT4 - Więcej informacji

Oznaczenie stężenia wolnej frakcji tyroksyny (FT4). Badanie służy do diagnostyki i monitorowania leczenia chorób tarczycy. Wzrost stężenia FT4 towarzyszy nadczynności, a spadek - niedoczynności tarczycy. Wykonywane jednocześnie z oznaczeniem TSH (hormon tyreotropowy) oznaczenie FT4 stanowi podstawę diagnostyki stanu czynnościowego tarczycy u pacjentów ambulatoryjnych.

FT4 jest niezwiązaną z białkami frakcją osoczową tyroksyny (T4) –  głównego hormonu wytwarzanego i wydzielanego przez tarczycę, która w 99,95% związana jest z białkami nośnikowymi.  Najważniejszymi białkami transportującymi T4 jest globulina wiążąca tyroksynę (TBG) i albumina wiążąca tyroksynę. T4 nie wykazuje większej aktywności biologicznej i pełni funkcję prohormonu, który w tkankach obwodowych przekształcany jest w trijodotyroninę (T3). Jej wolna frakcja (FT3) wykazuje aktywność biologiczną w stosunku do komórek docelowych. Poziom  stężenia FT4 jest silniej skorelowany z stanem metabolicznym  tarczycy niż poziom całkowitej T4 (T4 i FT4 łącznie), gdyż wahania stężenia TBG  i jej zdolności do wiązania T4 mogą maskować istotne zmiany poziomu T4, wynikłe  bezpośrednio ze stanu czynnościowego tarczycy. Poziom FT4  jest  stabilniejszy  niż T4, a jego wahania mieszczą się w węższym zakresie. Algorytm postępowania diagnostycznego w chorobach tarczycy zakłada wstępne oznaczenie FT4 łącznie z TSH. Zmiana stężeń TSH wyprzedza zmianę stężeń FT4, a amplituda zmian jest kilkadziesiąt razy większa. Dalsze ambulatoryjne różnicowanie chorób tarczycy polega na oznaczeniu FT3 łącznie z TRH (hormon uwalniający TSH). Wyniki uzyskane tymi testami pozwalają na diagnozę i różnicowanie nadczynności/ niedoczynności tarczycy: pierwotnej (związanej ze zmianami w obrębie gruczołu) i wtórnej (związanej z regulacją przez przysadkę/podwzgórze) oraz subklinicznej postaci nadczynności.

Rola hormonów tarczycy
Wydzielanie i synteza hormonów tarczycy pozostaje pod kontrolą TSH. Hormony tarczycy pobudzają w tkankach procesy fosforylacji oksydacyjnej, wpływają na transport błonowy, modulują syntezę białek, wpływają na działanie innych hormonów. Biorą udział w kontroli funkcjonowania wielu narządów i układów: krążenia, nerwowego (kluczowe w okresie płodowym), pokarmowego, rozrodczego, nerek. Regulują metabolizm lipidów i węglowodanów. 

Więcej

Przygotowanie do badania

Nie wykonywać oznaczenia FT4 u pacjentów w trakcie leczenia heparyną  i w okresie kilku dni od przerwania leczenia. U chorych z ostrymi chorobami nie-tarczycowymi oznaczenie wykonywać łącznie z oznaczeniem TSH. Ostrożnie interpretować wyniki u osób leczonych lekami wpływającymi na białka transportujące T4.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Rozcieńczanie próbki; leczenie heparyną, krążące autoprzeciwciała dla T4,  inhibitory wiązania hormonów,  przeciwciała heterofilne, przeciwciała HAMA.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny wzrostu stężenia: choroba Gravesa i Basedowa, choroba Hashimoto (rzadko), wole toksyczne wieloguzkowe, gruczolak toksyczny, przejściowe zapalenie tarczycy (poporodowe, bezobjawowe, wirusowe,choroba de Quervaina), ektopowa tkanka tarczycowa, nowotwory tarczycy, guz przysadki wydzielający TSH; ciąża; leczenie tyroksyną; preparaty jodu, heparyna (indukuje wypieranie T4 z połączeń z białkami); glikokortykoidy, propranolol, amiodaron, propylotiouracyl; kontrast.

Przyczyny spadku stężenia: choroba Hashimoto, atroficzne zapalenie tarczycy, infekcje tarczycy, wrodzone defekty syntezy hormonów, choroby przysadki z niedoborem TSH, zespoły pozatarczycowe (ostre i przewlekłe choroby niezwiązane z tarczycą), guz przysadki, amyloidoza, agenezja lub hipoplazja tarczycy, wole Riedla, autoprzeciwciała przeciw tarczycy; radioterapia tarczycy i szyi, pooperacyjna niedoczynność (w tym wcześniejsze leczenie tyreotoksykozy); niedobór jodu; leki: lit, jod; nieprawidłowe dawkowanie tyroksyny.

 

Badanie FT4 – co to jest?

Badanie FT4 to test laboratoryjny, który przeprowadzany jest z próbki krwi żylnej. Polega on na pomiarze stężenia jednego w dwóch najważniejszych hormonów tarczycowych, czyli tyroksyny (oznaczanej także jako T4). Pomiarowi podlega wolna frakcja tego hormonu, która nie jest związana z białkami transportowymi. Dzięki temu możliwa jest precyzyjna ocena stężenia aktywnej postaci hormonu we krwi. Badanie to zazwyczaj przeprowadzane jest razem z innymi testami diagnostycznymi, które przeznaczonymi do wykrycia zaburzeń czynności tarczycy. Najczęściej, poza pomiarem stężeń FT4 jednoczasowo oznaczane są także poziomy TSH (tyreotropiny) oraz FT3 (wolnej frakcji trijodotyroniny). Tyreotropina to hormon produkowany przez przysadkę mózgową, który odpowiada za kontrolowanie właściwej pracy tarczycy, a trijodotyronina to hormon tarczycy o działaniu ściśle związanym z tyroksyną. Istotne jest, aby wyniki badań stężeń tych substancji za każdym razem interpretować w odniesieniu do siebie, jako że mechanizmy regulacji układu endokrynologicznego opierają się na skomplikowanych zależnościach między ich poziomami we krwi. Zarówno tyroksyna (T4) jak i trijodotyronina (T3) wywierają niezwykle istotny wpływ na praktycznie wszystkie tkanki i narządy organizmu. Te hormony tarczycowe odpowiadają za regulację intensywności procesów metabolicznych poprzez ich intensyfikację, co zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wielu układów ludzkiego organizmu, utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała, a u dzieci – właściwe wzrastanie oraz rozwój. W przypadku określonych chorób tarczycy może dochodzić do nadczynności tego narządu lub też jego niedoczynności. W pierwszej sytuacji hormonów tarczycowych produkowanych (i uwalnianych do krwiobiegu) jest za dużo, w drugiej – za mało. Ze względu na szeroki zakres działania tych związków, objawy schorzeń tarczycy mogą obejmować wiele układów w ciele człowieka oraz znacząco obniżać komfort życia chorego.

Kiedy należy wykonać badanie FT4?

Przeprowadzenie badania stężeń FT4 we krwi zalecane jest osobom, które doświadczają objawów mogących wskazywać na choroby tarczycy. Warto zaznaczyć, że badanie FT3, tak jak i FT4 wykonywane pojedynczo nie są wystarczające, aby celnie rozpoznać źródło choroby tarczycy u danej osoby. Niezwykle istotną rolę w rozpoznawaniu tego typu zaburzeń odgrywa pomiar  stężenia TSH, czyli tyreotropiny we krwi. Hormon ten pobudza tarczycę do produkcji T3 oraz T4 na drodze sprzężenia zwrotnego ujemnego. Oznacza to, że wysoki poziom hormonów tarczycowych we krwi będzie hamował uwalnianie TSH z przysadki, co skutkuje zmniejszonym pobudzaniem tarczycy oraz obniżeniem stężeń tyroksyny oraz trijodotyroniny we krwi. Dzięki znajomości tego mechanizmu, poprzez ocenę stężeń TSH we krwi możliwa jest pośrednia kontrola pracy tarczycy, a po zestawieniu wyników z objawami klinicznymi uzyskanie właściwego rozpoznania oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia, choć niekiedy wymaga to wykonania pogłębionej diagnostyki. Trzeba podkreślić, że interpretacja wyników badań i zakresu diagnostyki pozostaje w gestii lekarza, w pewnych przypadkach specjalisty endokrynologa.

Kto powinien poddać się badaniu FT4?

Badanie FT4 przeprowadzane jest podczas diagnozowania nadczynności oraz niedoczynności tarczycy. Pomiar stężeń hormonów tarczycowych we krwi pozwala rozpoznać obydwa te stany chorobowe, jednak nie jest wystarczający do trafnego określenia ich przyczyn. Kompleksową  diagnostykę, która pozwoli na ustalenie przyczyn doświadczanych przez chorego objawów ustala lekarz. Do uzyskania diagnozy niezbędne może być także przeprowadzenie dodatkowych badań tarczycy, jak np. oznaczenie poziomów specyficznych autoprzeciwciał (jak anty-TPO lub anty-TG) lub też badania obrazowe tarczycy (zazwyczaj USG tego narządu). Wizytę u lekarza endokrynologa należy rozważyć w przypadku, gdy występują typowe objawy związane z zaburzeniami pracy tarczycy. Oznaczenie FT4 we krwi może być także wykorzystane do kontrolowania skuteczności farmakoterapii różnego typu zaburzeń pracy tarczycy.

Normy FT4 – interpretacja wyników

W celu interpretacji uzyskanych wyników pomiaru FT4 należy uzyskany zestawić  z wartościami referencyjnymi dla tego hormonu, które umieszczane są na wydawanej dokumentacji badania.   W różnych systemach analitycznych stosowanych przez poszczególne laboratoria zakres norm dla tyroksyny może być nieznacznie różny. Prawidłowa interpretacja wyników badan hormonalnych wymaga zestawienia otrzymanych rezultatów z innymi badaniami diagnostycznymi, a także obrazem klinicznym prezentowanym przez pacjenta. Dodatkowo, należy uwzględniać inne obciążenia chorobowe a także stosowane leki. Właściwej interpretacji wyników dokonać może wyłącznie lekarz, niekiedy specjalista  endokrynolog, który jednocześnie będzie w stanie zaplanować optymalne leczenie lub (jeśli zajdzie taka potrzeba) zlecić dodatkowe badania, pozwalające na pogłębienie diagnostyki.

Niskie FT4 – objawy

Wartości FT4 poniżej normy (zakresów referencyjnych) zazwyczaj świadczą o niedoczynności tarczycy. W Polsce niedoczynność tarczycy najczęściej wywoływana jest przez chorobę Hashimoto, choć może być także związana z innymi schorzeniami – z tego powodu wykrycie zbyt niskich stężeń FT4 (oraz FT3) we krwi każdorazowo wymaga pogłębionej diagnostyki w celu precyzyjnego ustalenia przyczyn tych nieprawidłowości. Nie należy zapominać, że niskie FT4 może świadczyć o innych chorobach, takich jak np. określone guzy przysadek, nowotwory tarczycy lub też być skutkiem działań niepożądanych określonych grup leków. Objawy niskich stężeń FT4 we krwi najczęściej są tożsame z dolegliwościami występującymi w niedoczynności tarczycy. Wynikają one ze zbytniego spowolnienia metabolizmu w organizmie, na skutek niewystarczającej stymulacji poszczególnych komórek przez hormony tarczycowe. Do typowych objawów związanych z tą jednostką chorobową zalicza się m.in. takie  symptomy jak:
 • Wzrost masy ciała,
 • Przewlekłe zaparcia,
 • Rozwój obrzęków,
 • Nadmierna senność w ciągu dnia,
 • Nadmierna suchość skóry,
 • Przewlekłe uczucie zimna,
 • Ogólne osłabienie,
 • Depresyjne zaburzenia emocjonalne,
 • Zaburzenia pamięci oraz koncentracji,
 • Spowolnienie tętna,
 • Niskie ciśnienie krwi,
 • U kobiet – zaburzenia cyklu miesiączkowego.

Wysokie FT4 – objawy

Zbyt wysokie poziomy FT4 we krwi świadczą o występowaniu nadczynności tarczycy. Schorzeniem, najczęściej odpowiadającym za to zjawisko jest choroba Gravesa-Basedowa, która, podobnie jak choroba Hashimoto, wywoływana jest przez czynniki autoimmunologiczne. Wysokie stężenia FT4 mogą być także spowodowane przez wole toksyczne guzkowe lub też występować na skutek nieprawidłowego leczenia niedoczynności tarczycy. Objawy wysokich stężeń FT4 stanowią poniekąd przeciwieństwo dolegliwości związanych z deficytem tego hormonu we krwi. W przypadku zbyt wysokich poziomów hormonów tarczycowych dochodzi do nadmiernego pobudzenia metabolizmu, co najczęściej skutkuje wystąpieniem objawów takich jak:
 • Nadmierna potliwość,
 • Spadek masy ciała,
 • Przewlekłe biegunki,
 • Drżenie mięśni,
 • Problemy ze snem,
 • Zwiększona drażliwość,
 • Zaburzenia emocjonalne o charakterze lękowym,
 • Problemy z koncentracją,
 • nadmierne wypadanie włosów,
 • Uczucie gorąca,
 • Wysokie tętno,
 • Uczucie kołatania serca,
 • Zaburzenia miesiączkowania u kobiet.
Należy pamiętać, że objawy zarówno nadczynności, jak i niedoczynności mogą przybierać różne postaci u poszczególnych chorych. Ich stopień nasilenia oraz dokładna manifestacja kliniczna zależne są od wielu czynników, takich jak m.in. rodzaj zaburzeń hormonalnych, dodatkowe uwarunkowania zdrowotne, wiek i inne. Z tego powodu nie należy ignorować nawet niewielkich objawów, które mogłyby wskazywać na problemy z tarczycą. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z lekarzem, który zdecyduje o dalszym postępowaniu diagnostycznym,  jako że niewykryta choroba może z czasem ulegać progresji, a objawy – nasilać się.

FT4 - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

Drugi ten sam pakiet za 71 zł, trzeci za 66 zł

e-PAKIET TARCZYCOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

124.00 PLN
75.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 75.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

343.00 PLN
209.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

697.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1126.00 PLN
769.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj e-PAKIET BADANIE NIEDOBORU WITAMIN I MINERAŁÓW w cenie -15%

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

227.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 129.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY DLA KOBIET WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

630.00 PLN
419.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY DLA MĘŻCZYZN WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

463.00 PLN
319.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj pakiet uzupełniający w cenie -20%

e-PAKIET HORMONALNY DLA MĘŻCZYZN

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

382.00 PLN
250.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 250.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PRZED DIETĄ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

412.00 PLN
320.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 320.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

620.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

536.00 PLN
379.00 PLN
WIĘCEJ

Artykuły powiązane z badaniem: FT4

Badania hormonalne przed planowaniem ciąży CZYTAJ WIĘCEJ
Niedoczynność tarczycy – objawy, przyczyny, badania. Czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy? CZYTAJ WIĘCEJ
Czy dieta wpływa na niedoczynność tarczycy? Co warto jeść, a czego należy unikać? CZYTAJ WIĘCEJ
Badania hormonalne kobiet – kiedy należy je wykonać? Na czym polegają? Jak się do nich przygotować? CZYTAJ WIĘCEJ
Trądzik pospolity – co go powoduje? Objawy i leczenie trądziku pospolitego CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie są przyczyny, objawy i sposoby leczenia nadczynności tarczycy u mężczyzn? CZYTAJ WIĘCEJ
Zapalenie tarczycy po porodzie – przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Hashimoto u mężczyzn - przyczyny, objawy, dieta CZYTAJ WIĘCEJ
Hashimoto u dzieci - przyczyny, objawy, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Autoimmunologiczne choroby tarczycy CZYTAJ WIĘCEJ
Choroba Gravesa-Basedowa - co to jest? CZYTAJ WIĘCEJ
Szumy uszne - czy da się wyleczyć? Przyczyny i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Nadmierne owłosienie u kobiet - najczęstsze przyczyny CZYTAJ WIĘCEJ
Trądzik hormonalny - objawy, leczenie, przyczyny CZYTAJ WIĘCEJ
Gruczolak przysadki mózgowej - objawy oraz metody leczenia CZYTAJ WIĘCEJ
Hashimoto - jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować lub skontrolować tę chorobę CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET TARCZYCOWY

124.00 PLN 75.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY

343.00 PLN 209.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY z konsultacją

122.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY z konsultacją

244.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

697.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

582.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

1,126.00 PLN 769.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - PODSTAWOWY

227.00 PLN 129.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY DLA KOBIET WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

630.00 PLN 419.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY DLA MĘŻCZYZN WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

463.00 PLN 319.00 PLN

e-PAKIET HORMONALNY DLA MĘŻCZYZN

382.00 PLN 250.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PRZED DIETĄ

412.00 PLN 320.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

620.00 PLN 499.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

536.00 PLN 379.00 PLN

Produkt FT4 został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter