Regulamin akcji edukacyjno-profilaktycznej "Poradnik Zdrowia Profilaktyka 40 PLUS w 2023 roku"

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ

„PORADNIK ZDROWIA 40+ w 2023 roku”

 

I. Nazwa.

1.1. Kampania jest prowadzona pod nazwą „PORADNIK ZDROWIA 40+ w 2023 roku” (dalej „Kampania”).

 

II. Nazwa podmiotu urządzającego Kampanię.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

 

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

3.1. Kampania prowadzona jest w e-Sklepie DIAGNOSTYKI: https://diag.pl/sklep/.

 

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

4.1 Kampania – znaczenie nadano w pkt 1.1

4.2 Strona Kampanii – strona internetowa https://diag.pl/pacjent/akcja-profilaktyczna-zapis-newsletter/

4.3 Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.

4.4 Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii.

4.5 Okres Kampanii – okres od godziny 00.00.01 dnia 01.01.2023 roku do godziny 23.59.59 dnia 27.12.2023 roku, podczas którego możliwe jest zgłoszenie do Kampanii.

4.6 Poradnik – poradniki „DIAGNOSTYKA Zdrowia” dla kobiet i mężczyzn w formacie pdf, zawierające porady zdrowotne dla osób 40+, 50+, 60+.

4.7 E-Pakiet badań – grupa Badań Laboratoryjnych, wskazanych na stronie https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-dla-kazdego-medium/, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

4.8 Badania pojedyncze – badania: https://diag.pl/sklep/badania/kal-krew-utajona-bez-diety/, https://diag.pl/sklep/badania/magnez/, https://diag.pl/sklep/badania/rf-ilosciowo/, https://diag.pl/sklep/badania/mocz-badanie-ogolne/, https://diag.pl/sklep/badania/witamina-d-metabolit-25oh/, https://diag.pl/sklep/badania/fsh/, https://diag.pl/sklep/badania/ft4/, https://diag.pl/sklep/badania/anty-tpo/, https://diag.pl/sklep/badania/testosteron/, https://diag.pl/sklep/badania/psa-calkowity/, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

4.9 Placówka– Punkty Pobrań prowadzone przez Usługodawcę lub Spółkę Współpracującą znajdujące się na stronie: https://diag.pl/katalogi/placowki/.

4.10 Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania przewidziane w pkt 5.1.

4.11 Kod – Jednorazowy kod rabatowy do wykorzystania na stronie: https://diag.pl/sklep/koszyk/ pod „Wprowadź kod”, umożliwiający zakup:

a) pakietu badań profilaktycznych „e-Pakiet dla każdego (MEDIUM)” obejmującego: morfologię krwi (pełna), OB, lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG, nie-HDL), glukozę, ALT, GGTP, mocznik, kreatyninę, kwas moczowy, żelazo, TSH, CRP ilościowo, elektrolity (Na, K) za cenę 137,7 zł (słownie: sto trzydzieści siedem 70/100)

lub

b) pojedyncze badania: magnez, badanie ogólne moczu, RF, witaminę D, FSH, ft4, anty-TPO, Testosteron, PSA całkowity, Krew utajoną w kale (bez diety) w cenach obniżonych o 15%.

Kod jest ważny przez 2 tygodnie od dnia otrzymania.

4.12 Zgłoszenie – formularz na Stronie Kampanii, w którym uczestnik musi podać imię oraz adres e-mail, a po otrzymaniu e-maila potwierdzającego zapis zapoznać się ze zgodami, o których mowa w pkt 5.2.

4.13 Voucher – dokument zawierający:

a) Indywidualny Numer, uprawniający okaziciela do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakiecie Badań,
b) Indywidualny Numer przypisany do listy wybranych pojedynczych Badań laboratoryjnych uprawniający okaziciela do wykonania powyższych badań laboratoryjnych

 

V. Zasady prowadzenia Kampanii.

5.1. W Kampanii może wziąć udział każdy, kto:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
 2. ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 3. c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

5.2 Każdy Uczestnik, który w Okresie Kampanii wejdzie na Stronę Kampanii i dokona Zgłoszenia, wypełniając formularz (podając imię i adres e-mail) i zaznaczając obligatoryjne checkboxy:

 1. Akceptuję Regulamin Kampanii;
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w Kampanii na zasadach określonych w Regulaminie Kampanii;
 3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu w okresie trwania Kampanii, jak również po jej zakończeniu.

Po wybraniu przycisku „Potwierdzam” w wiadomości potwierdzającej, użytkownik akceptuje powyższe zgody. W ten sposób będzie uprawiony do pobrania Poradnika wskazanego w pkt 4.6 niniejszego Regulaminu i otrzymania Kodu wskazanego w pkt 4.11 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż:

 1. Pobranie Poradnika i otrzymanie Kodu jest możliwe po wypełnieniu Zgłoszenia na podstawie linka otrzymanego na adres e-mail wskazanego w Zgłoszeniu i potwierdzeniu adresu e-mail;
 2. W przypadku zakupu tylko Pakietu dla każdego MEDIUM: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-dla-kazdego-medium/ z wykorzystaniem otrzymanego kodu, nie należy wybierać placówki – powyższy pakiet można zrealizować w każdej placówce znajdującej się na stronie: https://diag.pl/placowki/?atrybuty=ESHOP;
 3. W przypadku zakupu pojedynczych badań, należy wybrać Placówkę do wykonania badań;
 4. Wykonanie badań w ramach Kampanii wskazanych w pkt 4.11 i otrzymanie Kodu wskazanego w pkt 4.11 nie łączy się z innymi promocjami;

5.3. Przystąpienie do Kampanii oznacza, iż Uczestnik:

 1. zapoznał się z zasadami Kampanii i je akceptuje;
 2. potwierdza prawdziwość swoich danych podanych w Zgłoszeniu.

Wszelkie reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:

 1. za pomocą formularza: https://diag.pl/pacjent/kontakt/formularz-reklamacyjny/
 2. pisemnie, bezpośrednio w Punkcie Pobrań.

5.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 

VI. Dane osobowe.

6.1. Administratorem bazy danych zebranych w trakcie prowadzenia Kampanii jest Organizator, tj. Diagnostyka Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków. Dane osobowe są zbierane w celu udziału w kampanii i wysyłki informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia.

6.2. Uczestnicy w celu udziału w Kampanii wyrażają zgodę:

a) Akceptuję Regulamin Kampanii;

b) Akceptuję Regulamin Sklepu;

c) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu w okresie trwania Kampanii, jak również po jej zakończeniu .

6.3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania, a także odwołania udzielonych zgód. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe uczestników Kampanii nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania Kampanii, jak również po jej zakończeniu, do czasu odwołania udzielonych zgód, poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/formularz-reklamacyjny/. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w sposób zautomatyzowany w celu przesyłania zindywidualizowanych informacji dot. profilaktyki zdrowotnej, akcji profilaktycznych i pakietów badań. W sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestnik może kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/ w celu realizacji swoich praw w tym dostępu do danych lub sprostowania danych. Uczestnik posiada również prawo do zawiadomienia organu nadzorczego jeśli przetwarzanie jego danych osobowych będzie niezgodne z prawem.

 

VII. Odpowiedzialność.

7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności za działalnie dostawców usług internetowych.

7.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

VII. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz postanowienia regulaminu Sklepu https://diag.pl/sklep/regulaminy/.